Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης καταλληλότητας ακτών κολύμβησης θερινής περιόδου 2019

Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης θερινής περιόδου 2019

Απρίλιος  

Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου και με δεδομένη την ανάγκη λήψης
μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της
υγείας των λουομένων παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για την
προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, όπως:
θέσετε σε άμεση προτεραιότητα το πρόγραμμα συστηματικών δειγματοληπτικών ελέγχων
ποιότητας υδάτων κολύμβησης από τα σημεία που έχουν αρμοδίως καθορισθεί, με τελικό
στόχο την έκδοση Αποφάσεων των Περιφερειαρχών περί χαρακτηρισμού της
καταλληλότητας ή μη των ακτών κολύμβησης αρμοδιότητας σας,
σε συσχετισμό και με
τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες.
Διευκρινίζεται ότι το ως άνω πρόγραμμα δειγματοληπτικών ελέγχων διενεργείται με
σκοπό την προστασία της υγείας των κολυμβητών και της Δημόσιας Υγείας
γενικότερα και θα πρέπει να ενταχθεί στους ευρύτερους σχεδιασμούς σας, ώστε
να υπάρχουν εγκαίρως αξιόπιστα αποτελέσματα, επί ικανού αριθμού δειγμάτων σε
συνδυασμό με παράλληλες ενέργειες που τυχόν γίνονται από άλλους φορείς.
Υπενθυμίζεται ότι οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους
υγειονομικούς υπαλλήλους.
Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται για το συντονισμό των ενεργειών των
συναρμόδιων Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η εφαρμογή

του προγράμματος δειγματοληψιών, καθώς και την παροχή κάθε δυνατής
διευκόλυνσης στις Υπηρεσίες Υγιεινής, τόσο για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του
προσωπικού (πιστώσεις, ημέρες, μέσα μετακίνησης κ.λπ.) όσο και για την διακίνηση,
μεταφορά δειγμάτων κ.λπ.
Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής
παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν ώστε οι απαραίτητοι έλεγχοι ποιότητας υδάτων
κολύμβησης
αρμοδιότητας τους και η συγκέντρωση των ζητούμενων στοιχείων να γίνει
το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έκδοση της
Υπουργικής Απόφασης χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης της
Περιφέρειας Αττικής για το 2019.
Τέλος παρακαλούμε, για την ενημέρωση του αρχείου της Υπηρεσίας μας, όπως μας
αποστείλετε τις αποφάσεις χαρακτηρισμού που θα εκδοθούν το αργότερο έως 15.6.2019.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ