Προσωπικό- Ενδυμασία, εμφάνιση κ.α.

1. Οι απασχολούμενοι στα καταστήματα και στα εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, ανεξαρτήτως της σχέσεως αυτών με την επιχείρηση (επιχειρηματίες ή και μέλη των οικογενειών τους, υπάλληλοι, εργάτες κ.λπ.), θα είναι καθαροί, θα έχουν κομμένα νύχια και περιποιημένη και καθαρή κόμη και, εφόσον διατηρούν τέτοια, γενειάδα.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους θα φορούν λευκή ή ανοιχτόχρωμη μπλούζα, καθώς και ομοιόχρωμη ποδιά και κάλυμμα κεφαλής, αν ασχολούνται με την παρασκευή, επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων ή ποτών. Γενικά, τα ανωτέρω άτομα θα έχουν άψογη εμφάνιση.

2. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδάφιου της προηγούμενης παραγράφου, σχετικά με την καθαριότητα των ειδών ιματισμού, είναι συνυπεύθυνοι ο επιχειρηματίας και οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. Οι δαπάνες τόσο για την προμήθεια, όσο και για τον καθορισμό των ανωτέρω ειδών ιματισμού θα βαρύνουν την επιχείρηση.

3. Το ανωτέρω προσωπικό δεν επιτρέπεται να φορεί κατά τις ώρες της εργασίας του μάλλινα ενδύματα (από ύφασμα ή πλεκτά). Αν η χρήση τέτοιων ενδυμάτων επιβάλλεται λόγω χαμηλής θερμοκρασίας στον εργασιακό χώρο, αυτό θα γίνεται κατά τρόπο που να καλύπτονται τα μάλλινα ενδύματα από την μπλούζα εργασίας.

4. Εξαιρετικά, οι σερβιτόροι των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων κ.τ.όμ. καταστημάτων πολυτελείας και Α’ κατηγορίας επιτρέπεται να φορούν ειδική για την εργασία τους ζακέτα, ακόμη και μάλλινη, μαύρου ή άλλου χρώματος, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρείται καθαρή. Κατά τη θερινή περίοδο οι σερβιτόροι γενικά μπορούν να φορούν λευκό υποκάμισο.

5. Οι απασχολούμενοι σε καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή/και ποτών απαγορεύεται να κοιμούνται σε χώρους εργασίας ή ακόμη και σε βοηθητικούς χώρους του καταστήματος ή του εργαστηρίου. Επίσης απαγορεύεται η συγκρότηση υπνοδωματίων σε επικοινωνούντες με το κατάστημα ή το εργαστήριο χώρους. Η παρουσία ειδών κλινοστρωμνής στους χώρους εργασίας ή στους βοηθητικούς χώρους του καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή/και ποτών ή σε επικοινωνούντες μ’ αυτό χώρους αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο παραβάσεως της παρούσας παραγράφου.

6. Οι απασχολούμενοι στα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή/και ποτών ως χειριστές ή πωλητές τροφίμων ή ποτών, σερβιτόροι κ.α. (κύριο προσωπικό) είναι κυρίως υπεύθυνοι για την ατομική τους καθαριότητα και οφείλουν να ελέγχουν την καθαριότητα του τμήματός τους και του χρησιμοποιούμενου σ’ αυτό εξοπλισμού (σκευών, συσκευών, επίπλων κ.λπ.), για την οποία είναι συνυπεύθυνοι με τον καταστηματάρχη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχειρήσεως και το εντεταλμένο προσωπικό καθαριότητας, εκτός αν αποδειχθεί ότι η επιχείρηση δεν παρέχει τα απαραίτητα μέσα για την καθαριότητα των χώρων, επίπλων, συσκευών, σκευών κ.λπ. του καταστήματος ή εργαστηρίου, οπότε την ευθύνη για τη μη τήρηση της καθαριότητας τούτων έχει μόνον ο καταστηματάρχης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Τα ανωτέρω άτομα, πέρα από τον έλεγχο της καθαριότητας του τμήματός τους και του χρησιμοποιούμενου σ’ αυτό εξοπλισμού, οφείλουν να παίρνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της καθαριότητας στο τμήμα τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.
Το βοηθητικό προσωπικό καθαρισμού του χρησιμοποιουμένου εξοπλισμού γενικά (σκεύη, συσκευές, μηχανήματα, έπιπλα) και των χώρων καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή/και ποτών (λαντζέρης, καθαρίστρια κ.α.) είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για τη σωστή και αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας του, εφόσον θα αποδειχθεί ότι ο καταστηματάρχης παρέχει τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτόν μέσα.

7. Οι απασχολούμενοι σε καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή/και ποτών θα είναι υγιείς και θα έχουν βιβλιάριο υγείας, όπως ορίζει το άρθρο 14 (Βιβλιάρια Υγείας Προσωπικού) της παρούσας. 
Το άτομο που απομακρύνθηκε από την εργασία του για λόγους υγείας, προκειμένου να επανέλθει σ’ αυτή μπορεί ν’ απευθυνθεί και απ’ ευθείας στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία η οποία θα τον παραπέμψει για εργαστηριακή εξέταση και κατά την κρίση της θα εγκρίνει ή όχι την επάνοδο στην εργασία του κατά τα ανωτέρω.
Γενικά, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει, πρόσκαιρα ή οριστικά, την εργασία σε όποιο άτομο κρίνει επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, είτε γιατί πάσχει από μεταδοτικό νόσημα ή είναι μικροβιοφόρο τέτοιου νοσήματος, είτε γιατί επανειλημμένα έχει διαπιστωθεί ότι δεν φροντίζει για την ατομική του καθαριότητα.