ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ο διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός επιβάλλει την καταβολή κάθε προσπάθειας για αποδοτικότερη αξιοποίηση όλων των πόρων της επιχείρησης και κυρίως των ανθρώπινων.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες "απλώς απασχολούν" εργαζομένους δεν έχουν υψηλές πιθανότητες επιβίωσης και ανάπτυξης.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος της επιχείρησης.  Άλλωστε, κάτι τέτοιο είναι δυνατό να θεωρηθεί φυσιολογικό, αφού οι άνθρωποι από τη φύση τους έχουν την ανάγκη να αποτελούν μέλη μιας ομάδας, τμήμα ενός συνόλου.

*Πώς όμως θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ¨ενεργοποίηση¨ των εργαζομένων;

Αφενός αφετέρου να εξαλειφθούν οι παράγοντες που δρουν αντίστροφα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενισχυθούν οι παράγοντες που βοηθούν στην παρακίνηση των εργαζομένων και πρέπει να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του οράματος και των εταιρικών αξιών. Διεθνώς εννέα στις δέκα επιχειρήσεις διαθέτουν ρητά προσδιορισμένο όραμα και εταιρικές αξίες. Σχετικές έρευνες, όμως, αποδεικνύουν ότι μόνο στο 50% των περιπτώσεων οι εργαζόμενοι αισθάνονται πως οι προσωπικές τους αξίες είναι σε συμφωνία με τις εταιρικές.

Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας κατάλληλα συμμετοχικής διαδικασίας, η οποία συχνά απαιτεί έναν εξωτερικό σύμβουλο-καθηγητή, παράγει θετική ενέργεια, δέσμευση και ελπίδες για τους εργαζόμενους και ταυτόχρονα διασφαλίζει την αφοσίωση τους στην επιχείρηση.

Η συμμετοχή των εργαζομένων, όμως, δεν πρέπει να περιορίζεται στη διατύπωση εταιρικού οράματος και αξιών, αλλά πρέπει να επεκτείνεται στην αποτελεσματική αξιοποίηση τους για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και επιδόσεων.

Μάλιστα, πρέπει η διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης να δίνουν το παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη στις αποφάσεις τους τόσο στο όραμα όσο και τις εταιρικές αξίες.

Επίσης, πρέπει να παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση, ενώ στα επιμέρους κριτήρια για την αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης πρέπει να ενσωματώνεται με σαφή και μη αμφισβητήσιμο τρόπο η προώθηση της εφαρμογής των εταιρικών αξιών.

*Σε ότι αφορά τους παράγοντες που ενισχύουν την υποκίνηση των εργαζομένων για καλύτερη ποιότητα εργασίας και δέσμευση στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, αυτοί περιλαμβάνουν.

Προώθηση της ομαδικής συνεργασίας, που προϋποθέτει, κυρίως, κοινή αντίληψη για τους προς επίτευξη στόχους και ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Διάχυση, κατά το δυνατόν, όλων των πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση και είναι απαραίτητες σε κάθε εργαζόμενο και ειδικότερα του ότι περιμένει η επιχείρηση από τους εργαζόμενους.

- Παροχή της απαραίτητης καθοδήγησης, που περιλαμβάνει τόσο τον έπαινο για την αξιόλογη προσπάθεια και αποτελέσματα όσο και την "αποπροσωποποιημένη" κριτική για χαμηλές αποδόσεις. Τόσο ο έπαινος όσο και η κριτική πρέπει, μάλιστα, να γίνονται το συντομότερο δυνατό μετά την εμφάνιση του αποτελέσματος.

Ενθάρρυνση των προτάσεων - πρωτοβουλιών για καινοτομίες και επίλυση προβλημάτων και ανοχή σε πιθανές αποτυχίες.

Επαρκή εκπαίδευση κατάρτιση, κατάλληλα σχεδιασμένη με βάση τις  ανάγκες κάθε εργαζομένου.

Παράλληλα, σε ότι αφορά την εξάλειψη των παραγόντων που δρουν αρνητικά στην παρακίνηση των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν τα ακόλουθα:

- Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας της εργασίας τους, ακόμη και στην περίπτωση της όχι απόλυτα ικανοποιητικής απόδοσης.

- Παγίωση αισθήματος δικαιοσύνης σε σχέση με την αξιολόγηση της απόδοσης, τις αμοιβές και την εξέλιξη.

- Ευχαρίστηση από την εργασία και αναγνώριση της συμμετοχής των εργαζομένων στα επιτεύγματα της επιχείρησης.

- Παροχή στήριξης για βελτίωση της απόδοσης.

- Αποφασιστική αντιμετώπιση της ανεπαρκούς απόδοσης, ανοχή στην οποία έχει αποδεδειγμένα έντονα αρνητικές επιπτώσεις.

-Προώθηση της συναδελφικότητας μέσω της δημιουργίας κατάλληλων ομάδων εργασίας.

-Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις όταν αρχίζουν μια  νέα εργασία,  όμως, σχετικές έρευνες αποδεικνύουν ότι στο 85% των περιπτώσεων το ηθικό των εργαζομένων πέφτει απότομα μετά τους έξι μήνες και εξακολουθεί να μειώνεται στη συνέχεια.

Η απάντηση βρίσκεται στις πολιτικές και τις διαδικασίες διοίκησης που εφαρμόζονται σε κάθε επιχείρηση. Και η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής και οριζόντια σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών λειτουργιών, ώστε τα αποτελέσματα να είναι απτά και διατηρίσιμα.