Πυροπροστασία καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Πυροπροστασία για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Ο Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) μαζί με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ) εκσυχρονίζουν τον τρόπο έκδοσης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία ορίζει και κάποια διαφορετικά με αυτά που ίσχυαν μέχρι σήμερα στον τομέα της πυρασφάλειας και τα οποία θα τα αναλύσουμε παρακάτω.

Kατηγορίες :

Κατηγορία Α – Χαμηλού Κινδύνου

i) χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό ( όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία ) μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές),

ii) καταστήματα ( λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών ) με εμβαδό μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α και που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια ( οικοδομική άδεια πριν 02/1989 ) , απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – σχεδίων κατόψεων και σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου.

Εξαίρεση γίνεται στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις. Τότε ακολουθείται η διαδικασία του ορισμού Α/βάθμιας επιτροπής αποκλίσεων και λαμβάνεται θεωρημένη κάτοψη από την πυροσβεστική και τεχνικές περιγραφές μονίμων συστηματων πυροπροστασίας αν απαιτούνται.

Σε νέα κτίρια ( οικοδομικη αδεια μετά 02/1989 ) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α) όπως ισχύει.

Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, αλλά οφείλουν να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που υπάρχουν στον φάκελο που θα τηρείται στην επιχείρηση. Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς μετά φαροσειρήνας .

 

Κατηγορία Β – Μεσαίου Κίνδυνου

i) χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό ( όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία ) μεγαλύτερο των 150 ατόμων καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές)

ii) καταστήματα ( λιανικής διάθεσης τροφιμων ή καταστήματα υπηρεσιών ) πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα καθώς και καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 200kg.

Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης. 

 

Κατηγορία Γ – Υψηλού Κινδύνου

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Στην κατηγορία Γ οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης.

Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κατηγορίας πρέπει να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, να ενημερώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό της δραστηριότητας και κυριως να τηρούν και να συντηρούν στην εγκατάστασή τους όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας , καθώς και τις προδιαγραφές αυτών.

 

 

Aλλαγή της φιάλης υγραερίου 

Η αλλαγή της φιάλης υγραερίου της χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και γνώση. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι:

 • Μην καπνίζετε ποτέ κατά τη σύνδεση του εξοπλισμού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας, σπινθήρα ή γυμνή φλόγα στον χώρο.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και όλες οι βάνες του δικτύου είναι κλειστές.
 • Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα (στρόφιγγα) της κενής φιάλης είναι κλειστή.
 • Αφαιρέστε (ξεβιδώστε) τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα που είναι προσαρμοσμένος στο στόμιο της βαλβίδας (στρόφιγγας) της κενής φιάλης και απομακρύνετε την σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 • Ελέγξτε τον ρυθμιστή και τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ότι είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν φθορά. Ειδικά ο ελαστικός σωλήνας θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια.
 • Αντικαταστήστε το παρέμβυσμα (φλατζάκι) στο ρακόρ σύνδεσης του ρυθμιστή ή του ελαστικού σωλήνα του δικτύου με καινούργιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλαιό πριν τοποθετήσετε το καινούργιο.
 • Αφαιρέστε την μεμβράνη ασφαλείας από την νέα πλήρη φιάλη.
 • Δοκιμάστε την λειτουργία της βαλβίδας (στρόφιγγας) της νέας πλήρους φιάλης ότι λειτουργεί καλά (γυρίστε την μισή στροφή) και μετά ξαναβάλτε την στην κλειστή θέση (εντελώς δεξιόστροφα).
 • Αφαιρέστε το πώμα από τη βαλβίδα (στρόφιγγα) της νέας φιάλης και συνδέστε τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή του δικτύου σφίγγοντας καλά το ρακόρ σύνδεσης. Σημείωση: Προσοχή το ρακόρ σύνδεσης με την στρόφιγγα της φιάλης σφίγγει αριστερόστροφα
 • Ανοίξτε ελαφρά (μία στροφή) τη βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης και ελέγξτε με σαπουνάδα (ποτέ με γυμνή φλόγα) για διαρροές. Σημείωση: Για τον έλεγχο της στεγανότητας ετοιμάζουμε σαπουνάδα σε ένα σφουγγαράκι χρησιμοποιώντας σαπούνι για τα πιάτα.
 • Απλώνουμε τον αφρό στα σημεία που θέλουμε να ελέγξουμε (γύρω από την σύνδεση του ρακόρ με τη βαλβίδα). Εάν δημιουργηθούν φυσαλίδες αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει διαρροή, ενώ η απουσία τους βεβαιώνει ότι η σύνδεση είναι στεγανή. Η διαρροή μπορεί να γίνει αντιληπτή και από την χαρακτηριστική οσμή του αερίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο αμέσως κλείνουμε τη φιάλη και τους διακόπτες της συσκευής και αερίζουμε πολύ καλά το χώρο. Κάνουμε έλεγχο διαρροής πάντα με κλειστούς τους διακόπτες των συσκευών και ανοιχτή φιάλη.
 • Εφόσον δεν υπάρχει διαρροή ανοίξτε τη στρόφιγγα πλήρως και ανάψτε τη ψησταριά.

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Στην περίπτωση εντοπισμού διαρροής θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι παρακάτω ενέργειες:

 • Μην λειτουργήσετε κανένα μηχάνημα και μην ανάψετε φώτα ή ηλεκτρική συσκευή.
 • Κλείσετε τη βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης.
 • Ανοίξετε τα παράθυρα και τις πόρτες, ώστε να αεριστεί ο χώρος.
 • Μεταφέρετε τη φιάλη σε εξωτερικό, καλά αεριζόμενο χώρο. Τοποθετήστε την όρθια, μακριά από πηγές θερμότητας ή σπινθήρα.
 • Επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 • Όταν χρησιμοποιούμε μια συσκευή υγραερίου που έχει ανοικτή φλόγα θα πρέπει να έχουμε ένα παράθυρο στο χώρο ανοικτό για να αερίζεται ο χώρος. Η ανοικτή φλόγα παράγει καυσαέρια που σε υψηλή συγκέντρωση είναι επιβλαβή.
 • Οι φιάλες υγραερίου, είτε είναι συνδεδεμένες σε συσκευή, είτε όχι και είτε είναι γεμάτες, είτε κενές πρέπει πάντοτε να στηρίζονται όρθιες και ποτέ πλαγιασμένες.
 • Οι φιάλες υγραερίου, είτε είναι γεμάτες, είτε κενές πρέπει να αποθηκεύονται σε υπέργειους, καλά αεριζόμενους χώρους μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρα ή γυμνής φλόγας.
 • Μεταξύ της φιάλης υγραερίου και της συσκευής κατανάλωσης πρέπει να παρεμβάλλεται πάντοτε ο κατάλληλος ρυθμιστής πίεσης.
 • Οι ελαστικοί σωλήνες που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο υγραερίου πρέπει να είναι κατάλληλων προδιαγραφών, να έχουν μήκος μέχρι 1,5 μέτρα και να αντικαθίστανται κάθε 2 χρόνια.
 • Κάθε φορά που σταματάμε τη χρήση μιας συσκευής θα πρέπει να κλείνουμε και τη βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης.
 • Για οικιακή χρήση σε κλειστό χώρο απαγορεύεται πάνω από μια φιάλη. Αν χρειάζονται παραπάνω φιάλες αυτές θα τοποθετούνται στο ύπαιθρο σε ασφαλή χώρο και πρέπει να απέχουν 1.5m από κάποιο ανοίγματα (π.χ παράθυρα) και να είναι προστατευμένες από τον ήλιο και τη βροχή (με κατάλληλο στέγαστρο).
 • Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη σύνδεση του ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη και μην ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης ή του ρυθμιστή πριν ο ρυθμιστής πίεσης να συνδεθεί καλά.
 • Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η βαλβίδα της φιάλης έχει κλείσει καλά πριν αφαιρέσετε την πλαστική τάπα ασφαλείας.

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.