Αλλαγές έρχονται για ντελιβεράδες και κούριερ

Αλλαγές έρχονται για ντελιβεράδες και κούριερ

 Με φόντο τις κινητοποιήσεις των διανομέων της Πέμπτης 11 Απριλίου, το υπουργείο Εργασίας επανέλαβε την πρόθεσή του για νομοθετική παρέμβαση με στόχο την μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, λίγους μήνες μετά την πρόσφατη εγκύκλιο που διευκόλυνε το έργο των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το left.gr το υπουργείο αναμένεται να νομοθετήσει την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης για τον εργαζόμενο που χρησιμοποιεί το δικό του μεταφορικό μέσο (αντί να του το παρέχει ο εργοδότης, όπως τυπικά προβλέπει η, ανεφάρμοστη στην πράξη, νομοθεσία).

Η εν λόγω αποζημίωση ισούται κατ’ ελάχιστον με το 15% του νέου, αυξημένου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης.

Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού, και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών του διανομέα. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται ο μισθός του εργαζόμενου, ο οποίος μέχρι τώρα επιβαρύνεται με τα κόστη της συντήρησης του οχήματός του.

Έχει υπολογιστεί ότι το ποσό αυτό της αποζημίωσης θα χρειαστεί για να καλύπτονται τα έξοδα της μηνιαίας συντήρησης του δικύκλου, τα έξοδα ανανέωσης των αναλώσιμων εξαρτημάτων, οι ετήσιες βλάβες, καθώς και μέρος της ετήσιας ασφάλισης του οχήματος και του κόστους ελέγχου ΚΤΕΟ. 

Στόχος του συνδικαλιστικού κινήματος είναι αυτή η ρύθμιση να αποτελέσει μεταβατικό στάδιο (διάρκειας μερικών ετών) μέχρι να παγιωθεί η αποκλειστική υποχρέωση των εργοδοτών για τη διάθεση του δίκυκλου οχήματος ως εργαλείο και μέσο για την εργασία στους κλάδους αυτούς. 

Στο ΕΡΓΑΝΗ ο αριθμός κυκλοφορίας

Ο εργοδότης θα υποχρεωθεί επίσης να δηλώνει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το όχημα με τον αριθμό κυκλοφορίας, κάτι που θα συμβάλει στη διαμόρφωση ακριβούς εικόνας για τον αριθμό των οχημάτων σε κάθε κλάδο αλλά και στη διευκόλυνση των ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Παράλληλα, η εργοδοσία θα οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των διανομέων.

Μέσα ατομικής προστασίας

Επίσης, με βάση την επικείμενη νομοθετική παρέμβαση, οι εργοδότες θα πρέπει να παρέχουν τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζομένους στη διανομή, τόσο στον επισιτισμό, όσο και στα ταχυδρομεία.

Ως κατάλληλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του Κ.Ο.Κ., δερμάτινο ή υφασμάτινο πανωφόρι, αδιάβροχο, κατάλληλα παπούτσια, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο. Το κόστος όλων αυτών επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.

Ένα αίτημα που έθεσαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις τους τα σωματεία των δύο κλάδων, η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, δεν θα αποτελέσει κομμάτι της εν λόγω παρέμβασης αλλά θεωρείται δίκαιη διεκδίκηση που αναμένεται να συζητηθεί στο προσεχές μέλλον. 

 

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ορίζει ότι το μεταφορικό όχημα πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη.

Με σκοπό την προστασία της ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων στη διανομή προϊόντων με δίκυκλο (μοτοσυκλέτα)ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκπονήθηκε με τη συμβολή του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού.

Το μεταφορικό όχημα πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη, ώστε να διατηρείται σε κατάλληλη κατάσταση, για να μην ενέχει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων οδηγών. Επίσης, ο εργοδότης υποχρεούται στην κατάλληλη πιστοποίηση ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο. και βιβλίο τακτικής συντήρησης).

Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα ατομικής προστασίας, στους εργαζόμενους οδηγούς οχημάτων μεταφοράς προϊόντων καθώς και στους υπόλοιπους εργαζόμενους και να ελέγχει ότι φορούν τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας κατά την εργασία τους.

Ο εργοδότης οφείλει, επίσης, να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, που πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα θέματα που αφορούν στις εργασίες διανομής, μέσω της οποίας αναγνωρίζονται και αξιολογούνται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και προτείνονται προς εφαρμογή μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Υπενθυμίζεται ότι με τον Νόμο 4512/18 το υπουργείο Εργασίας θέσπισε την υποχρέωση του εργοδότη να αποζημιώσει τον εργαζόμενο που υπέστη εργατικό ατύχημα, εφόσον δεν τηρήθηκε η κείμενη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Για όλους τους εργαζόμενους σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο θα διατεθεί ειδικό έντυπο ενημέρωσης γύρω από τους κινδύνους που παρουσιάζονται σε αυτές τις εργασίες (με ανάλυση κινδύνων, ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης, καλές πρακτικές, κ.λπ.), και σύντομο φυλλάδιο με χρήσιμες οδηγίες καλής πρακτικής.

Το Σ.ΕΠ.Ε. το αμέσως επόμενο διάστημα θα οργανώσει στοχευμένη εκστρατεία ελέγχων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τόσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και των εργαζομένων, όσο και για τον έλεγχο και τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.