Σε ισχύ οι νέες ετικέτες ελαιολάδου Βασικές διατάξεις για τις ετικέτες ελαιολάδων.

Σε ισχύ οι νέες ετικέτες ελαιολάδου

Τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) που τροποποιεί βασικές διατάξεις για τις ετικέτες ελαιολάδων.

Με τη δημοσίευση του κανονισμού 2018/1096 τέθηκαν σε ισχύ οι τροποποιήσεις του βασικού κανονισμού 29/2012 σχετικά με την επισήμανση (τις ετικέτες) των ελαιολάδων. Οι τροποποιήσεις αφορούν τρία σημεία:

α) Η ένδειξη της μέγιστης οξύτητας επιτρέπεται να αναγράφεται μόνο με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται με τις ενδείξεις για τα υπεροξείδια, τις K232 και K270, τους κηρούς, με χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους, στο ίδιο οπτικό πεδίο, και αφορούν στις μέγιστες προβλεπόμενες τιμές κατά την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του ελαιολάδου.

β) Η αναγραφή του έτους συγκομιδής είναι για τις επιχειρήσεις προαιρετική και θα πρέπει το 100% του περιεχομένου (έξτρα) παρθένου ελαιολάδου να προέρχεται από τη συγκεκριμένη εσοδεία.

γ) Τα κράτη-μέλη έχουν μεν το δικαίωμα να καταστήσουν υποχρεωτική την αναγραφή της εσοδείας συγκομιδής, αλλά αυτή θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα εγχωρίως παραγόμενα ελαιόλαδα από ελαιόκαρπο που συγκομίζεται αποκλειστικά στο έδαφός της.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1096 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαΐου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με ορισμένες ενδείξεις στην επισήμανση του ελαιολάδου

Αρχίζει να εφαρμόζεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής (2), οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναγράφουν διάφορες προαιρετικές ενδείξεις στην επισήμανση των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων, υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η οξύτητα μπορεί να αναγράφεται στην επισήμανση υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται επίσης ορισμένες φυσικοχημικές παράμετροι (αριθμός υπεροξειδίων, περιεκτικότητα σε κηρούς και απορρόφηση στο υπεριώδες).

Για να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές, η τιμή των φυσικοχημικών παραμέτρων, όταν αναγράφεται στην επισήμανση, θα πρέπει να είναι η μέγιστη τιμή στην οποία θα μπορούσαν να φθάσουν οι εν λόγω παράμετροι έως την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς τους.

(2)

Η ένδειξη της περιόδου συγκομιδής στην επισήμανση του εξαιρετικού παρθένου και του παρθένου ελαιόλαδου είναι προαιρετική για τις επιχειρήσεις, εφόσον το 100 % του περιεχομένου της συσκευασίας προέρχεται από μία μόνο περίοδο συγκομιδής.

Δεδομένου ότι η συγκομιδή του ελαιοκάρπου αρχίζει συνήθως στα τέλη του φθινοπώρου και ολοκληρώνεται έως την άνοιξη του επόμενου έτους, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ο τρόπος επισήμανσης της περιόδου συγκομιδής.

(3)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική την αναγραφή της περιόδου συγκομιδής με σκοπό την παροχή στους καταναλωτές πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την ηλικία του ελαιολάδου.

Ωστόσο, για να μην διαταραχθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η εν λόγω υποχρεωτική ένδειξη θα πρέπει να περιορίζεται στην εγχώρια παραγωγή, η οποία προέρχεται από ελαιόκαρπο που συγκομίζεται στο έδαφός τους και προορίζεται αποκλειστικά για την εγχώρια αγορά.

Κατ' αναλογία με τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά τα ελαιόλαδα στα οποία έχει ήδη τοποθετηθεί επισήμανση, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να ελέγχει την εφαρμογή της εν λόγω εθνικής απόφασης και να επανεξετάζει τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας στην οποία στηρίζεται, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν την απόφασή τους σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(4)

Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Για να γίνει σεβαστή η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τα προϊόντα η επισήμανση των οποίων έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 τροποποιείται ως εξής:

(1)

το άρθρο 5 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

η ένδειξη της μέγιστης αναμενόμενης οξύτητας κατά την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 μπορεί να αναγράφεται μόνο εάν συνοδεύεται από την ένδειξη, με χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο, του αριθμού υπεροξειδίων, της περιεκτικότητας σε κηρούς και της απορρόφησης στο υπεριώδες, που έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 και αναμένονται κατά την ίδια ημερομηνία·»·

β)

στο στοιχείο ε), προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, η περίοδος συγκομιδής αναγράφεται στην επισήμανση είτε με τη μορφή της σχετικής περιόδου εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 είτε με τη μορφή του μήνα και του έτους συγκομιδής, με αυτή τη σειρά. Ο μήνας αντιστοιχεί στο μήνα εκχύλισης του ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο.»·

 

(2)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 5α:

«Άρθρο 5α

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η περίοδος συγκομιδής που αναφέρεται στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) πρέπει να αναγράφεται στην επισήμανση των ελαιολάδων εγχώριας παραγωγής που αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο, τα οποία παράγονται από ελαιόκαρπο που συγκομίζεται στο έδαφός τους και προορίζονται αποκλειστικά για την εγχώρια αγορά.

Η εν λόγω απόφαση δεν εμποδίζει τη διάθεση στην αγορά των ελαιολάδων στα οποία η επισήμανση έχει τοποθετηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η εν λόγω απόφαση, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αρχίζει να εφαρμόζεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τα ελαιόλαδα στα οποία η επισήμανση έχει τοποθετηθεί πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

 

ΕΦΕΤ: Οι ενδείξεις στην ετικέτα που πρέπει να φέρουν οι συσκευασίες ελαιολάδου

Ενημέρωση από τον ΕΦΕΤ με στόχο την προστασία των καταναλωτών από δόλιες μεθόδους παραπλάνησης και νοθείας.

Ελαιόλαδο : προστατεύοντας το πολύτιμο τρόφιμο της μεσογειακής διατροφής

Το τυποποιημένο ελληνικό ελαιόλαδο έχει αποδειχθεί ως το πλέον ανθεκτικό εξαγωγικό προϊόν του κλάδου των τροφίμων, το οποίο μεγαλουργεί στις αγορές του εξωτερικού, στηριζόμενο στη μετρήσιμα πλεονεκτική ποιοτική του υπεροχή. Στην παραγωγή ελαιόλαδου η Ελλάδα έχει εδραιωθεί διεθνώς στην τρίτη θέση, μετά την Ισπανία και την Ιταλία, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα κατάκτησης μεγαλύτερου μέρους της παγκόσμιας αγοράς με την προϋπόθεση προβολής του προϊόντος μέσω του κατάλληλου "branding" και "marketing".

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., τιμώντας πάντα την κρυμμένη υπεραξία αυτού του λαϊκού διατροφικού αγαθού, υπενθυμίζει στους καταναλωτές μερικές βασικές πληροφορίες για το ελαιόλαδο, με σκοπό την προστασία τους από δόλιες μεθόδους παραπλάνησης και νοθείας.

Οι κατηγορίες ελαιολάδων που μπορούν να διατίθενται στο λιανικό εμπόριο είναι :

Α. Παρθένα ελαιόλαδα, τα οποία λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές ή άλλες φυσικές μεθόδους. Τα παρθένα ελαιόλαδα ταξινομούνται σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και παρθένο ελαιόλαδο. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι αυτό που έχει την καλύτερη ποιότητα καθώς περιέχει έως και 0,8% ελαϊκό οξύ.

Β. Ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα, το οποίο λαμβάνεται με ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων.

Γ. Πυρηνέλαιο, το οποίο λαμβάνεται με ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων.

Κάθε συσκευασία ελαιολάδου πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις στην ετικέτα του :

1. Την ονομασία πώλησης της κατηγορίας ελαιολάδου μαζί με την "πληροφορία για την αντίστοιχη κατηγορία" :

α) εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο / "ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους",

β) παρθένο ελαιόλαδο / "ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους ",

γ) ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα / "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές",

δ) πυρηνέλαιο / "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές" ή "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται απευθείας από ελιές".

2. Τον προσδιορισμό της καταγωγής. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται μόνο για το "εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο" και το "παρθένο ελαιόλαδο". Για τις κατηγορίες "ελαιόλαδο − αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα" και "πυρηνέλαιο" ο προσδιορισμός της καταγωγής δεν αναγράφεται στην ετικέτα.

3. Την καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου ή πυρηνελαίου εκφραζόμενη σε μονάδες όγκου (π.χ. 1 λίτρο, 5 λίτρα).

4. Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.

5. Τις συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.

6. Τη διατροφική δήλωση.

7. Το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Τον αλφαριθμητικό κωδικό εγκεκριμένης μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου o οποίος είναι χαρακτηριστικός για τη μονάδα και είναι της μορφής :

EL - 40 - _ _ _

Πρέπει να αποφεύγεται η αγορά ελαιολάδου από πλανόδιους και ανώνυμους πωλητές.

Το ελαιόλαδο λόγω των ιδιαίτερων οργανοληπτικών και διατροφικών ιδιοτήτων του, σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής του, έχει υψηλότερη τιμή σε σχέση με τις περισσότερες άλλες φυτικές λιπαρές ουσίες.

Ο συνήθης τρόπος νόθευσης του ελαιολάδου, για κερδοσκοπικούς σκοπούς, είναι η ανάμιξή του ή η σχεδόν πλήρης αντικατάσταση του ελαιολάδου με σπορέλαιο χαμηλότερης θρεπτικής αξίας και τιμής, στο οποίο προστίθενται και χρωστικές. Η νοθεία αυτή μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα μόνο με εργαστηριακές αναλύσεις. Επειδή η οσμή και η γεύση του ελαιολάδου είναι χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη από τους περισσότερους Έλληνες, μπορεί να βάλει σε υποψίες τον καταναλωτή, ενώ το χρώμα του δεν είναι ασφαλής τρόπος για τη διαπίστωση της νοθείας.

Τα ελαιόλαδα / πυρηνέλαια, που προορίζονται για το λιανικό εμπόριο, μπορεί να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες μέγιστης χωρητικότητας πέντε λίτρων, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με σύστημα που καταστρέφεται μετά το πρώτο άνοιγμα.

Στην περίπτωση που κινηθούν υποψίες στους καταναλωτές, λόγω ανεπαρκούς επισήμανσης, δελεαστικής τιμής ή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου, καλούνται να επικοινωνούν με τον Ε.Φ.Ε.Τ. στο τηλέφωνο 11717.