Πόσιμο νερό — βασικές ποιοτικές προδιαγραφές

Επιτραπέζιο

i) Έχει υποχρεωτικά υπόγεια προέλευση και υπόκειται σε εκμετάλλευση από μιας ή περισσότερες εξόδους μιας πηγής ή γεώτρησης ενώ το επιτραπέζιο νερό είναι νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές στις οποίες περιλαμβάνεται το δίκτυο ύδρευσης.

Φυσικο μεταλλικο

α) Η φυσιολογική σύστασή του φυσικού μεταλλικού νερού χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητα του σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά και σε ορισμένες περιπτώσεις από ορισμένα αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό

 β) η αρχική φυσική του κατάσταση είναι δύο χαρακτηριστικά που έχουν διατηρηθεί άθικτα λόγω της υπόγειας προέλευσης του νερού.

Το φυσικό μεταλλικό νερό στην πηγή (όπως και σε όλη τη διάρκεια διαθέσεως και εμπορίας) θα πρέπει να είναι μικροβιολογικά κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 της (β) σχετ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 4 του (β) σχετ. στα φυσικά μεταλλικά νερά

«Απαγορεύεται κάθε επεξεργασία απολύμανσης με οποιαδήποτε μέθοδο και αν γίνεται».

Η σύσταση, η θερμοκρασία και τα άλλα κύρια χαρακτηριστικά του φυσικού μεταλλικού νερού δεν πρέπει να μεταβάλλονται από τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις της παροχής της πηγής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, από τα οποία διαφαίνεται ο διακριτός χαρακτήρας των δύο κατηγοριών εμφιαλωμένων νερών, όπως προκύπτει και από την πλήρη θεσμική-νομική διαφοροποίηση των φυσικών μεταλλικών από τα επιτραπέζια νερά και προκειμένου:

1. να διαπιστώνεται με ευχέρεια ότι έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις της υγειονομικής νομοθεσίας που διέπει την κάθε κατηγορία νερού

2. να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος τόσο της παραγωγής όσο και του τελικού προϊόντος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

3. να προστατεύεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικότερα, πρέπει να υφίσταται διαφορετικό σύστημα διαχείρισης των δύο κατηγοριών νερού μέσω διαφορετικών γραμμών παραγωγής.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 7 / 2 /2018

Αρ. Πρωτ.:Δ1δ/Γ.Π οικ.11439

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Περί εμφιάλωσης επιτραπέζιου και φυσικού μεταλλικού νερού στην ίδια γραμμή

παραγωγής

Σχετ. α)Η υπ’ αριθμ. Α1β/4841/79 Υγειονομική Διάταξη περί της Ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών όπως

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1263/99 (ΦΕΚ 1070/ Β/1999) και τις Γ1(δ) /ΓΠ οικ. 80012/19.10.2015 (ΦΕΚ

2273/Β΄/2015) και Γ1(δ) /ΓΠ οικ. 83217/30.10.2015 (ΦΕΚ 2344/Β/2015) Υπουργικές Αποφάσεις.

β) Το υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο

φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε με την Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998)

Απόφαση

γ) Η Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας

και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 3282/Β/2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης

κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787

(L260, 7.10.2015).

δ) Η ΚΥΑ 56561/04 «Καθορισμός του καταλόγου των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων

για την επισήμανση των φυσικών μεταλλικών νερών,….» (ΦΕΚ 887/15.6.2004)

ε) Η ΔΥΓ2/91639/12.12.2012 εγκύκλιος μας «Απαιτήσεις χορήγησης σύμφωνης γνώμης υγειονομικής

καταλληλότητας εργοστασίου εμφιάλωσης νερού» (ΑΔΑ ΒΕΙΒΘ-ΣΒΞ).

στ) Η Γ1(δ)/ΓΠ60970/14/15.1.2015 (ΑΔΑ 6Ι3ΝΘ-ΘΗΟ ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα:

«Εμφιάλωση επιτραπέζιου νερού πηγής/γεώτρησης που βρίσκεται πλησίον πηγής αναγνωρισμένου

φυσικού μεταλλικού νερού»

ζ)Η Γ1(δ)/ΓΠοικ.34572/16.5.2016 εγκύκλιος μας με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων

εμφιάλωσης νερού»

η) Ο Νόμος 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

θ)Η υπ’ αριθμ. οικ.32790/392/φ.15/17.3.2017 (ΦΕΚ 1061/Β/2017) Υ.Α. «Απλούστευση πλαισίου άσκησης

μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών

διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας»

ι)Η ΚΥΑ 12710/860/φ15/2007 (ΦΕΚ 1026/Β/2007) «Σύμφωνη γνώμη από υγειονομική άποψη σε

δραστηριότητες του ν. 3325/2005»

ια)Το υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/ Γ.Π.57568/15-11-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας

2

Με αφορμή το (ια) σχετικό, και ειδικότερα σε ότι αφορά στο θέμα της εμφιάλωσης επιτραπέζιου και

φυσικού μεταλλικού νερού στην ίδια γραμμή παραγωγής, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1 Για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιτραπέζιων νερών εφαρμόζονται οι διατάξεις των

(α) και (γ) σχετ.

2 Η αναγνώριση και η κυκλοφορία στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών διέπεται από τις

διατάξεις της (β) σχετ., η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση με ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγίες

80/777/ΕΚ, 96/70/ΕΕ).

3 Σύμφωνα με την (α) έως (δ) σχετ. νομοθεσία ένα φυσικό μεταλλικό νερό διακρίνεται σαφώς από

το επιτραπέζιο (συνήθες πόσιμο) ως εξής:

i) Έχει υποχρεωτικά υπόγεια προέλευση και υπόκειται σε εκμετάλλευση από μιας ή

περισσότερες εξόδους μιας πηγής ή γεώτρησης ενώ το επιτραπέζιο νερό είναι νερό

ανθρώπινης κατανάλωσης που μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές στις οποίες

περιλαμβάνεται το δίκτυο ύδρευσης.

ii) α) Η φυσιολογική σύστασή του φυσικού μεταλλικού νερού χαρακτηρίζεται από την

περιεκτικότητα του σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά και σε ορισμένες

περιπτώσεις από ορισμένα αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό και β) η αρχική

φυσική του κατάσταση

είναι δύο χαρακτηριστικά που έχουν διατηρηθεί άθικτα λόγω της υπόγειας προέλευσης

του νερού.

iii) Το φυσικό μεταλλικό νερό στην πηγή (όπως και σε όλη τη διάρκεια διαθέσεως και

εμπορίας) θα πρέπει να είναι μικροβιολογικά κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους του

άρθρου 5 της (β) σχετ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 4 του (β) σχετ. στα φυσικά μεταλλικά νερά

«Απαγορεύεται κάθε επεξεργασία απολύμανσης με οποιαδήποτε μέθοδο και αν γίνεται».

iv) Η σύσταση, η θερμοκρασία και τα άλλα κύρια χαρακτηριστικά του φυσικού μεταλλικού

νερού δεν πρέπει να μεταβάλλονται από τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις της παροχής της

πηγής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, από τα οποία διαφαίνεται ο διακριτός χαρακτήρας των δύο

κατηγοριών εμφιαλωμένων νερών, όπως προκύπτει και από την πλήρη θεσμική-νομική διαφοροποίηση

των φυσικών μεταλλικών από τα επιτραπέζια νερά και προκειμένου:

1. να διαπιστώνεται με ευχέρεια ότι έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις της υγειονομικής νομοθεσίας

που διέπει την κάθε κατηγορία νερού

2. να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος τόσο της παραγωγής όσο και του τελικού προϊόντος από τις

αρμόδιες Υπηρεσίες

3. να προστατεύεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικότερα,

3

πρέπει να υφίσταται διαφορετικό σύστημα διαχείρισης των δύο κατηγοριών νερού μέσω διαφορετικών

γραμμών παραγωγής.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.