ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ -ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Άρθρο 30 Επισήμανση προσυσκευασμένων τροφίμων

1. Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον τελικό καταναλωτή καθώς και σε αυτά που διατίθενται σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται οι με ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα, στην ελληνική γλώσσα:

α) Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.

β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας. Η ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων.

γ) Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας για τα στερεά και σε μονάδες όγκου για τα υγρά.

δ) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η χρονολογία ανάλωσης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 36 και 37 της παρούσας.

ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης. στ) Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ.

ζ) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή του μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

η) Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου.

θ) Για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1, 2% κατά όγκο, η αναγραφή του κτηθέντος αλκοολικού τίτλου και

ι) Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιμο. Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα L, εκτός από την περίπτωση που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις της ετικέτας. Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική χρονολογία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα. Σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής της ένδειξης για την παρτίδα ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων.

 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ενδείξεων που προβλέπονται από ειδικότερες για κάθε προϊόν διατάξεις.

3. Υπόχρεοι για την αναγραφή των ενδείξεων είναι ο παρασκευαστής ή ο πωλητής, που τα στοιχεία θα αναγράφονται πάνω στο προϊόν και που είναι υπεύθυνος για τη διάθεσή του στην αγορά. Υπεύθυνος για την έλλειψη αυτών είναι και οποιοσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής τού συγκεκριμένου προϊόντος (ενδιάμεσοι πωλητές, τελικοί πωλητές) .

4. α) Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αναγράφονται πάνω στη συσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεμένη με αυτήν.

β) Οι διατάξεις του εδαφίου (α) ισχύουν με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κώδικα Τροφίμων. Άρθρο 31 Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας

1. Στις προσυσκευασίες των τροφίμων, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται, πρέπει να αναγράφεται και η «ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», δηλαδή η χρονολογία μέχρι την οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του στις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης.

2. Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δηλώνεται από την ένδειξη κατά σειρά, της ημέρας, του μήνα και του έτους, πρέπει δε να γράφεται με ανάλογα συμπληρούμενη τη φράση: -«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από………….», εφόσον στη χρονολογία περιλαμβάνεται και η ημέρα. -«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος……….», εφόσον στη χρονολογία περιλαμβάνεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος. Εντούτοις για τρόφιμα των οποίων -η διατηρησιμότητα είναι μικρότερη από 3 μήνες, αρκεί η αναγραφή της ημέρας και του μήνα. -η διατηρησιμότητα είναι μεγαλύτερη από 18 μήνες, αρκεί η αναγραφή μόνο του έτους.

3. Οι ενδείξεις, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναγράφονται σε εμφανές μέρος, ευδιάκριτα και ανεξίτηλα, στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη της ονομασίας του προϊόντος και της ποσότητας του περιεχομένου και συνοδεύονται από την ίδια τη χρονολογία ή από παραπομπή στο σημείο όπου αυτή αναγράφεται. Η παραπομπή επιτρέπεται να γίνεται μόνο εφόσον σοβαρότατοι τεχνικοί και οικονομικοί λόγοι την επιβάλλουν, οπωσδήποτε όμως το σημείο αναγραφής της θα είναι εμφανές για τον καταναλωτή.

4. Από την αναγραφή της ελάχιστης διατηρησιμότητας, εξαιρούνται τα παρακάτω προϊόντα:

• Τα νωπά φρούτα και λαχανικά στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες που δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί άλλες παρόμοιες επεξεργασίες. Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόμοια προϊόντα όπως φύτρα ψυχανθών.

• Τα κρασιά, ηδύποτα από ζύμωση, αφρώδη κρασιά, αρωματισμένα κρασιά και παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός από σταφύλι καθώς και για ποτά των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) 22060091, 22060093 και 22060099 που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού.

• Ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη κατά όγκο 10% και πάνω. • Προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής που από τη φύση τους καταναλώνονται u954 κανονικά μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την Παρασκευή τους.

• Ξύδια.

• Το μαγειρικό αλάτι, εξαιρουμένου του αλατιού στο οποίο έχει προστεθεί ιωδιούχο κάλιο, είτε πρόκειται για καθαρισμένο αλάτι, είτε για ιωδιούχο αλάτι. • Ζάχαρα σε στερεά μορφή. • Προϊόντα ζαχαροπλαστικής που αποτελούνται από ζάχαρα αρωματισμένα ή και χρωματισμένα.

• Μαστίχα και παρόμοια για μάσηση προϊόντα.

• Τα μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, νέκταρ φρούτων και τα αλκοολούχα ποτά που είναι συσκευασμένα σε περιέκτες χωρητικότητας άνω των 5 λίτρων και τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε μονάδες ομαδικής εστίασης.

• Τα παγωτά που προσφέρονται σε ατομικές συσκευασίες.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα κακάο σοκολάτας και για ορισμένα βρώσιμα ζάχαρα που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή (Π.Δ. 513/83 ΦΕΚ 196/83 και ΦΕΚ 15/84 ΤΕΥΧΟΣ Α).

6. Α) Επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.»

Εντούτοις, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση.

• Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.

• Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους

• Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής. Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.

Β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.

Γ) Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν. Για την έλλειψη αυτής κατά τη διάθεση, υπεύθυνος είναι οποιοσδήποτε και κατά οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση του προϊόντος. Άρθρο 32 Χρονολογία ανάλωσης

 

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 36, στα παρακάτω ευαλλοίωτα προσυσκευασμένα τρόφιμα, αντί της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πρέπει να αναγράφεται η «ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ», δηλαδή η χρονολογία μέχρι την οποία μπορούν αυτά να αναλωθούν: • Γιαούρτη • Επιδόρπια με βάση το γάλα • Κρέμα, ρυζόγαλο

• Κρέμα γάλακτος

• Ζύμη αρτοποιίας

•Εδέσματα, όπως σαλάτες διαφόρων ειδών, ταραμοσαλάτες, μελιτζανοσαλάτες, τζατζίκι κ.λ.π.

• Άρτος και αρτοσκευάσματα

2. Η χρονολογία ανάλωσης δηλώνεται με την ένδειξη της ημέρας και του μήνα και γράφεται με τη φράση «ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ…», συμπληρούμενη είτε από την ίδια τη χρονολογία είτε με παραπομπή στο σημείο όπου η χρονολογία αυτή αναγράφεται. Η παραπάνω ένδειξη θα αναγράφεται σε εμφανές μέρος ευδιάκριτα και ανεξίτηλα και στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη της ονομασίας του προϊόντος και της ποσότητας του περιεχομένου. Η παραπομπή επιτρέπεται να γίνεται μόνο εφόσον σοβαρότατοι τεχνικοί και οικονομικοί λόγοι την επιβάλλουν, οπωσδήποτε όμως το σημείο αναγραφής θα είναι εμφανές για τον καταναλωτή.

3. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ανάλωσης με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε, όπως και η έκθεση για πώληση και η πώληση τροφίμου του οποίου έχει παρέλθει η χρονολογία ανάλωσης.

4.Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν. Για την έλλειψη αυτής κατά τη διάθεση, υπεύθυνος είναι οποιοσδήποτε που κατά οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση του προϊόντος. Άρθρο 33 Αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας των πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων που υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος) που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή και διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή καθώς και υποχρεώσεις των λιανοπωλητών, για τον τρόπο τοποθέτησης των γαλακτοκομικών προϊόντων στα σημεία πώλησης των καταστημάτων τους.

1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται τα κατωτέρω προϊόντα που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή σε κλειστές συσκευασίες, με την επισημείωση ότι στην έννοια του όρου καταναλωτής εμπίπτουν και τα εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες, κλινικές ,άλλα ευαγή ιδρύματα και οι πάσης φύσεως μονάδες ομαδικής εστίασης :

α) Γάλα (απλής παστερίωσης, υψηλής παστερίωσης ,μακράς διαρκείας, εβαπορέ ζαχαρούχο ή μη ).

β) Γάλα σε σκόνη ,προοριζόμενο για βρέφη και νήπια.

γ) Σοκολατούχα γάλατα .

δ) Γιαούρτια (με προσθήκη ή μη άλλων υλών όπως φρούτα ,δημητριακά ,μέλι κ.λ.π.).

ε) Επιδόρπια πάσης φύσεως με βάση το γάλα .

στ) Κρέμες ,ρυζόγαλα και κρέμες γάλακτος .

2. Επί της κλειστής συσκευασίας των ανωτέρω προϊόντων, όταν αυτά παράγονται στην Ελλάδα, αναγράφεται υποχρεωτικά πέραν των εξ’ άλλων διατάξεων επιβαλλομένων ενδείξεων και η ένδειξη που υποδηλώνει την χώρα ή τις χώρες προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλα) από την οποία παρασκευάσθηκαν τα εν λόγω προϊόντα. Ειδικότερα :

α) Αναγράφεται η ένδειξη «από γάλα προέλευσης 100% π.χ. Ελληνικό ή π.χ. Ολλανδικό», όταν το γάλα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από μία χώρα και β) Αναγράφεται η ένδειξη «από την πρόσμιξη γάλακτος ……..% π.χ. Ελληνικό , ……….% π.χ. Ολλανδικό κ.λ.π.», όταν το γάλα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από περισσότερες της μιας χώρας.

3. Σε περίπτωση που τα προϊόντα της παρ.1 προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ), πλην της Ελλάδος, ή εισάγονται από τρίτες χώρες, τότε επί της κλειστής συσκευασίας τους αναγράφεται υποχρεωτικά, πέραν των εξ’ άλλων διατάξεων επιβαλλομένων ενδείξεων και η ένδειξη που να υποδηλώνει τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χώρα παραγωγής τους ( π.χ. παράγεται στην Ολλανδία, π.χ. παράγεται στην Γερμανία, π.χ. παράγεται στην Ελβετία ) .

4. Ειδικά για τα γιαούρτια που προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή υπό μορφή χύμα από ανοικτές συσκευασίες (δοχεία ,βαρέλια κ.λ.π.)οι ενδείξεις των ως άνω παραγράφων 2 και 3 αναγράφονται υποχρεωτικά και επί των συσκευασιών αυτών.

5. Οι ενδείξεις των ως άνω παραγράφων 2 και 3 αναγράφονται υποχρεωτικά :

α) Επί όλων των παραστατικών στοιχείων εμπορίας και διακίνησης των ως άνω προϊόντων (τιμολόγια ,δελτία αποστολής κ.λ.π) και β) Στην περίπτωση των προϊόντων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και επί της πινακίδας που είναι υποχρεωμένοι οι λιανοπωλητές να αναρτούν, σύμφωνα με το άρθρο 69 της παρούσης ΑΔ 14/89 , όπως ισχύει.

6. Οι ενδείξεις των ως άνω παραγράφων 2 και 3 αναγράφονται επί των συσκευασιών με ευδιάκριτα ευανάγνωστα και ανεξίτηλα γράμματα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και στο ίδιο οπτικό πεδίο όπου αναγράφεται και η ονομασία του προϊόντος .

7. Η ευθύνη για την αναγραφή επί της συσκευασίας των προϊόντων αυτών των ενδείξεων της ως άνω παραγράφου 2 βαρύνει τους παραγωγούς αυτών και των ενδείξεων της ως άνω παραγράφου 3 βαρύνει τους εισαγωγείς αυτών στην Ελλάδα. Οι λοιποί μεσολαβητές (χονδρέμποροι, λιανοπωλητές) απαγορεύεται να προμηθεύονται και να διακινούν τα ως άνω προϊόντα εάν δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες στις παρ.2 και 3 ενδείξεις.

8. Ειδικά για τα πάσης φύσεως πωλούμενα γάλατα, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται όπως κάθε επί μέρους κατηγορία αυτών (απλής παστερίωσης, υψηλής παστερίωσης, μακράς διάρκειας, εβαπορέ, ζαχαρούχο ή μη) να την τοποθετούν σε ευδιάκριτα ξεχωριστά σημεία (π.χ. στα χρησιμοποιούμενα ψυγεία σε ξεχωριστό ράφι την κάθε κατηγορία).

9. Προκειμένου για τα προϊόντα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ,τα οποία παρήχθησαν ή εισήχθησαν πριν την έναρξη ισχύος αυτού και με την έναρξη ισχύος του ,ευρίσκονται αδιάθετα εις χείρας παντός διακινητού, όπου εξ’ αντικειμένου επί της συσκευασίας αυτών δεν αναγράφονται οι ενδείξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου , μπορούν να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή ως έχουν , το αργότερα μέχρι 31- 10-2009. Άρθρο 34 Ταξινόμηση και επισήμανση των προϊόντων αλλαντοποιίας 1. Στο περίβλημα ή τη συσκευασία των προϊόντων αλλαντοποιίας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή, ανεξίτηλο και αναμφισβήτητο, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται και οι εξής:

α) Η ονομασία της βασικής κατηγορίας του προϊόντος που θα είναι μία από αυτές που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων, όπως παρακάτω: (1) προϊόν ωμό (ενδεχομένως καπνισμένο) (2) προϊόν ωρίμανσης ξηρό (αέρος) (3) προϊόν ωρίμανσης ημίξηρο (4) προϊόν βραστό (5) τεμάχιο κρέατος ωρίμανσης αλατισμένο (6) τεμάχιο κρέατος αλατισμένο ξηράς θερμικής επεξεργασίας ή και καπνιστής (ξηρό) (7) τεμάχιο κρέατος αλατισμένο υγράς θερμικής επεξεργασίας (βραστό) (8) πηκτή

β) Το είδος του προϊόντος με την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Τροφίμων ονομασία, όπως λουκάνικο βραστό, σαλάμι αέρος, σαλάμι βραστό, μορταδέλλα βραστή κ.λ.π. Η παραπάνω ονομασία θα συμπληρώνεται από τον παραγωγό με τη χρησιμοποιούμενη ειδική ονομασία, εφόσον χρησιμοποιείται τέτοια, όπως: λουκάνικο βραστό τύπου Φραγκφούρτης, φιλέτο βραστό τύπου Κρακοβίας, σαλάμι βραστό τύπου Ουγγαρίας, σαλάμι αέρος τύπου Θάσου, σαλάμι ημίξηρο μπύρας κ.λ.π. Η παραπάνω ένδειξη αναγράφεται στα τιμολόγια πώλησης και στους τιμοκαταλόγους των οποίων η έκδοση είναι υποχρεωτική.

γ) Η λέξη «ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ» ακολουθούμενη από την ονομασία όλων των συστατικών του προϊόντος, δηλαδή, είδος του κρέατος, είδος του λίπους, πρόσθετες ύλες, συνδετικές, αρτυματικές και άλλες ύλες κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους στην παραγωγή του προϊόντος αλλαντοποιίας.

δ) Χρονικές ενδείξεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας. Η αναγραφή αυτών θα γίνεται μόνο εκεί όπου υπάρχει συσκευασία του προϊόντος (δεύτερος περιέκτης) και όχι στα προϊόντα που διατίθενται μόνο με το φυσικό ή τεχνητό τους περίβλημα (έντερο).

ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος

2. Στα προϊόντα αλλαντοποιίας όπως ο παστουρμάς, λουκάνικα κοκτέιλ κ.λ.π., που δεν έχουν περίβλημα ή το μέγεθος τους είναι πολύ μικρό (μπουκιές), καθώς επίσης και στα σαλάμια αέρος, η αναγραφή των ενδείξεων θα γίνεται u963 σε ετικέτα ή δακτύλιο ή πινακίδα που προσδένεται στο νήμα ανάρτησης του προϊόντος ή γύρω στο προϊόν ή μέσα στο δικτυωτό σακίδιο.

3. Στα εισαγόμενα προϊόντα αλλαντοποιίας οι ενδείξεις της παραγράφου 1 θα αναγράφονται και στην ελληνική γλώσσα πάνω στη συσκευασία τους και εφόσον πρόκειται για τα προϊόντα της παραγράφου 2, θα αναγράφονται πάνω στην ετικέτα, δακτύλιο ή πινακίδα. Άρθρο 35 Επισήμανση υποκατάστατων τροφίμων

1. Σε περίπτωση που ένα προσυσκευασμένο τρόφιμο πρόκειται για υποκατάστατο τροφίμου θα πρέπει: − είτε η ίδια η ονομασία πώλησής του να εμπεριέχει τον όρο «υποκατάστατο» ή «τεχνητό» ή «απομίμηση» ή «αναπλήρωμα» κ.λ.π., π.χ. «υποκατάστατο τυριού». − είτε να υπάρχει ένδειξη πλησίον της εμπορικής ονομασίας πώλησης, που να δηλώνει ότι το εν λόγω προϊόν δεν είναι τρόφιμο, που υποκαθιστά, π.χ. η ένδειξη «δεν είναι τυρί».

2. Όταν υποκατάστατα τροφίμων διατίθενται στον τελικό καταναλωτή χύμα, θα πρέπει στα σημεία πώλησής τους (προθήκες, ψυγεία καταστημάτων κ.λ.π.) να υπάρχει σχετική πινακίδα, όπου θα δηλώνεται ότι πρόκειται για υποκατάστατα.

3. Σε περίπτωση επίσης που τα προσφερόμενα στους χώρους ομαδικής εστίασης φαγητά, εδέσματα κ.λ.π. περιέχουν υποκατάστατα τροφίμων (π.χ. πίτσα με υποκατάστατα τυριού) ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά, είτε μέσω πινακίδων που υπάρχουν στο χώρο ομαδικής εστίασης, είτε μέσω τιμοκαταλόγου. Άρθρο 36 Επισήμανση αλιπάστων Στην συσκευασία των αλιπάστων, τα οποία προσφέρονται αφού αποσυσκευαστούν, στη κατανάλωση λιανικώς, με τμηματική ζύγισή τους, πρέπει να αναγράφονται εμφανώς, οι παρακάτω ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα.

α) Το ονοματεπώνυμο του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή του εισαγωγέα

β) Το ακριβές είδος των ιχθύων που περιέχονται

γ) Ο τόπος προέλευσης

δ) Το μικτό βάρος του γεμάτου βαρελιού ή δοχείου κ.λ.π., όπως και το απόβαρο της συσκευασίας (δηλαδή το βάρος του άδειου βαρελιού ή δοχείου κ.λ.π.). Η ανοχή που αναγνωρίζεται πάνω στο μικτό βάρος των αλιπάστων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ποσοστό συν-πλην 5%. Άρθρο 37 Πώληση ειδών βιοτικής ανάγκης από ανοικτές συσκευασίες Απαγορεύεται από οποιοδήποτε πωλητή η διάθεση στην κατανάλωση τροφίμων, ποτών και ειδών βιοτικής ανάγκης από ανοικτές συσκευασίες που έχουν ενδείξεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται προς τον πραγματικό παρασκευαστή προϊόντος ή δηλώνουν διαφορετικά την ποιότητα, προέλευση και εν γένει τα χαρακτηριστικά του. Άρθρο 38 Αναγραφή των στοιχείων της εμφιαλώτριας εταιρείας στα ποτά

1. Σε περιπτώσεις παραγωγής και κυκλοφορίας κάθε είδους αναψυκτικών ποτών καθώς και ζύθου με την ίδια ονομασία και στο ίδιο είδος φιαλών από περισσότερες της μίας επιχείρησης, κατόπιν παραχώρησης από την επιχείρηση που έχει το προνόμιο της παραγωγής αυτών, είτε από περισσότερα υποκαταστήματα της ίδιας επιχείρησης, τότε η ονομασία της επιχείρησης που εκτελεί την εμφιάλωση και η διεύθυνσή της, μπορούν να αναγράφονται είτε απευθείας στην κυλινδρική γυάλινη επιφάνεια των φιαλών, είτε σε ετικέτα που επικολλάται στην κυλινδρική επιφάνεια είτε στο πώμα της.

2. Σε περίπτωση που η αναγραφή της ένδειξης της παραγράφου 1 γίνεται στο πώμα των φιαλών, θα γράφεται στην πάνω επιφάνειά του, απαγορεύεται δε η αναγραφή της στην περιοχή του πώματος, που παίρνει κυματοειδή μορφή κατά τη σφράγιση των φιαλών με τα κλειστικά μηχανήματα. Άρθρο 39 Γενικές διατάξεις σχετικά με ενδείξεις σε κάθε είδους προϊόντα πλην τροφίμων και ποτών Στα μη εδώδιμα προϊόντα, όταν διατίθενται στον τελικό καταναλωτή θα πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: Α.

«Ενδείξεις για τα συσκευασμένα προϊόντα»

1. Προκειμένου για προϊόντα, πλην τροφίμων και ποτών, που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένα, επί της εξωτερικής συσκευασίας ή του εξωτερικού περιέκτη τους πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, οι παρακάτω ενδείξεις:

α) Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

β) Το είδος του προϊόντος που περιέχεται.

γ) Η ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου, που εκφράζεται σε μάζα για τα στερεά και σε όγκο για τα υγρά. Για τα προϊόντα, στα οποία η μάζα ή ο όγκος δεν έχουν συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου εκφράζεται στο κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, που αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή όπως τεμάχια, μήκος, διαστάσεις, επιφάνεια κ.λ.π.. Ειδικά για προϊόντα που διατίθενται σε ρόλο (αλουμινόχαρτο κ.λ.π.) πρέπει να αναγράφονται το μήκος και το πλάτος τους σε μέτρα.

δ) Η χώρα παραγωγής, εφόσον δεν πρόκειται περί προϊόντων της Ε.Ε.. Η ένδειξη αυτή θα πρέπει επίσης να δηλώνεται στο τιμολόγιο.

ε) Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφόσον επιβάλλονται από ειδικότερες αγορανομικές διατάξεις.

2. Εξαιρούνται του παραπάνω μέτρου τα συσκευασμένα προϊόντα, στα οποία για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία αναγραφής των ενδείξεων της παραγράφου 1 επί της συσκευασίας τους και εφόσον αυτά δε φέρουν οποιεσδήποτε ξενόγλωσσες ενδείξεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, με ευθύνη των λιανοπωλητών, να αναγράφονται οι ενδείξεις των εδαφίων (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 σε πινακίδα ανά κατηγορία προϊόντων ή σε κατάλογο, τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργεί u963 σύγχυση στους καταναλωτές.

3. Προϊόντα που έχουν υποστεί ανακαίνιση, κοινώς καλούμενα REFURBISHED όταν διατίθενται στο τελικό καταναλωτή, θα πρέπει να φέρουν γραμμένη με ευανάγνωστους χαρακτήρες σε εμφανές μέρος της συσκευασίας τους την ένδειξη στα ελληνικά «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ». Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να αναγράφεται επίσης στα τιμολόγια και στις αποδείξεις λιανικής πώλησης των παραπάνω προϊόντων. Β. «Ενδείξεις για τα μη συσκευασμένα προϊόντα»:

1. Για τα μη εδώδιμα προϊόντα, όταν αυτά δε διατίθενται συσκευασμένα, θα πρέπει να αναγράφονται σε πινακίδα σε καθένα από αυτά, οι παρακάτω ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα και κατά τρόπο ευκρινή και ευδιάκριτο. α) Η χώρα παραγωγής, εφόσον το προϊόν παράγεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένδειξη αυτή θα πρέπει επίσης να δηλώνεται στο τιμολόγιο. β) Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφόσον επιβάλλονται από ειδικότερες αγορανομικές διατάξεις.

2. Κατά παρέκκλιση προς τα ανωτέρω, όταν για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να τοποθετήσει ο λιανοπωλητής πινακίδα πάνω σε καθένα από τα εκτεθειμένα προϊόντα, επιτρέπεται η χρήση για την αναγραφή των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο ενδείξεων, μίας πινακίδας ανά κατηγορία προϊόντων, που βρίσκονται σε κοινό εκθετήριο πώλησης (ράφι, καλάθι, σταντ κ.λ.π.).

Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης καταλόγου θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων σχετικά με την επισήμανση μη εδώδιμων προϊόντων και με την τοποθέτηση πινακίδων σε αυτά ή στα σημεία πώλησής τους. Άρθρο 40 Κατασκευαστικά στοιχεία στο σώμα προϊόντος

Απαγορεύεται οποιαδήποτε παραποίηση, αντικατάσταση, απαλοιφή και εν γένει παρέμβαση, από οποιονδήποτε τρίτο, στα στοιχεία που τίθενται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε πινακίδα ή με άλλο τρόπο πάνω στο σώμα ενός προϊόντος. Άρθρο 41 Μαγειρικά σκεύη από αλουμίνιο 1. Εγχώριας προέλευσης

α) Οι κατασκευαστές μαγειρικών σκευών από αλουμίνιο, υποχρεούνται να αναγράφουν σε σταθερά προσαρτημένη σε αυτά πινακίδα ή ετικέτα τις παρακάτω ενδείξεις, κατά τρόπο ευδιάκριτο και στην ελληνική γλώσσα: (1) Το ονοματεπώνυμο ή τον εμπορικό τίτλο του κατασκευαστή ή το εμπορικό σήμα που έχει κατατεθεί νόμιμα. (2) Την πόλη της έδρας του. (3) Το βάρος του σκεύους, με ανοχή μέχρι ποσοστό 5%, χωρίς σ’ αυτό να περιλαμβάνεται το βάρος των χειρολαβών και του καλύμματος.

β) Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα μαγειρικά σκεύη των οποίων το πάχος δεν είναι μεγαλύτερο από ένα (1) χιλιοστό και αυτά των οποίων το βάρος, ανεξάρτητα από το πάχος τους, δεν είναι μεγαλύτερο από διακόσια (200) γραμμάρια.

2. Προέλευσης εξωτερικού α) Το προέλευσης εξωτερικού μαγειρικά σκεύη από αλουμίνιο καθώς και αυτά που είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και έχουν αντικολλητική επένδυση ή επίχρισμα οποιασδήποτε άλλης φύσης, πρέπει κατά τη διάθεση τους στην ελληνική αγορά, να φέρουν εκτός από τις οποιεσδήποτε άλλες ενδείξεις των αλλοδαπών κατασκευαστών, την ένδειξη του καθαρού βάρους τους σε γραμμάρια (χωρίς να υπολογίζονται οι χειρολαβές και το τυχόν κάλυμμα τους) με ποσοστό επιτρεπόμενης ανοχής 5%. β) Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα μαγειρικά σκεύη που έχουν πάχος όχι μεγαλύτερο από ένα (1) χιλιοστό και αυτά που το βάρος τους δεν είναι μεγαλύτερο από διακόσια (200) γραμμάρια, ανεξάρτητα από το πάχος τους

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.