Κινητές Καντίνες :

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών 

23 Ιουνίου 2017 Φ.Ε.Κ.2161 Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.6.2017

 

4β. Κινητές Καντίνες Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη, είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα), που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά και σταθμεύουν σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λπ. 
Οι προδιαγραφές τους ορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και υπόκεινται στις διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς και στις Διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσής τους. 
 

Για τις καντίνες με δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών καθορίζονται από ειδικότερες διατάξεις.
 

Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιστο υλικό, που επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, να εμποδίζεται η επιμόλυνση από το περιβάλλον και να προστατεύονται τα τρόφιμα και ο εξοπλισμός από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λπ. 
 

Πρέπει να υπάρχει πάγκος εργασίας από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες (ερμάρια, ντουλάπια) για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.
 Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτων του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κ.λπ.). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται, προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
 Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κ.λπ.) και θα προσφέρονται για άμεση κατανάλωση.
 

Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για το σερβίρισμα ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση αυτή.   
Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κ.λπ.

Θα εξασφαλίζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. γεννήτρια, δίκτυο της ΔΕΗ κ.λπ.) ώστε τυχόν ευαλλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία. Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας της αυτοκινούμενης κινητής καντίνας ή η ταξινόμηση της ρυμουλκούμενης κινητής καντίνας από τη Δ/νση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με συνημμένο εις διπλούν σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής ή ρυμουλκούμενης καντίνας στην αντίστοιχη Υγειονομική Υπηρεσία, για τη χορήγηση της βεβαίωση καταλληλότητας μετά από υγειονομικό έλεγχο.
 

Στη συνέχεια για την εγκατάσταση και λειτουργία του αναφερομένου οχήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον οικείο Δήμο. 

Για την χορήγηση γνωμοδότησης από την Υγειονομική Υπηρεσία πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι: 

• Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου, κ.λπ.). 
• Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας – διάγραμμα ροής εις τριπλούν.
• Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί να προσφέρει.
• Ο τρόπος υδροδότησης, περιγραφή της (δεξαμενή νερού ή σύνδεση δικτύου, κ.λπ.).
• Ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων, περιγραφή τους (δεξαμενή ακαθάρτων, ή σύνδεση δικτύου, κ.λπ.).
• Ο τρόπος ηλεκτροδότησης, περιγραφή (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, κ.λπ.).

• Η περιοχή που ασκείται η δραστηριότητα. 

 

 Άρθρο 46 - Νόμος 4497/2017 

1. Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου:

α) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή προϊόντα και β) σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οι Περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να αναρτούν στο κεντρικό τους κατάστημα και στον οικείο διαδικτυακό τόπο, εφόσον υπάρχει, κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες όλης της χώρας στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

3. Για τη δραστηριοποίηση του αδειούχου πωλητή απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης Περιφέρειας. Η έγκριση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθορίζεται το, καταβαλλόμενο από τους πωλητές πλανόδιου εμπορίου, ετήσιο τέλος ανά άδεια, το οποίο αποτελεί έσοδο της αντίστοιχης Περιφέρειας.

4. Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι αδειούχοι πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητών εγκαταστάσεων έψησης μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της παραγράφου 2 για μια μόνο φορά μέσα στην ίδια ημέρα και το πολύ για δύο (2) ώρες.

Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από το δήμο, στα όρια του οποίου παραμένουν στάσιμοι, καθώς και από τα τέλη χρήσης για τη δίωρη παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο από τα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του αριθμού αδείας, του Α.Φ.Μ., του αριθμού ταμειακής μηχανής του δικαιούχου πωλητή, της ημερομηνίας και του σημείου στάθμευσης, καθώς και της ώρας προσέλευσης σε αυτό, 

Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης απαγορεύεται να παραμένουν στάσιμοι σε σημεία όπου δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από εκατόν πενήντα (150) μέτρα από καταστήματα και επιχειρήσεις που εμπορεύονται ομοειδή προϊόντα, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Η διάθεση των τροφίμων και ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με τρόπο που προστατεύεται η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητά αυτών.

5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 σχετικά με τη δίωρη παραμονή ισχύουν αναλογικά και για τους κατόχους αδειών πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης την πώληση πτηνών (ζώντων οικόσιτων).

Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ.Δ. Α1β/8577/83 (Φ.Ε.Κ. 526/τ.β./24-9-1983) και την Υ.Δ. 94463/2007 (Φ.Ε.Κ. 1384/2007) ισχύουν τα ακόλουθα:

Επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ  και άλλα ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι, τοποθετημένα σε χαρτί (κωκ, αμυγδαλωτά, κέικ, τουλούμπες κ.τ.ομ.) και τυποποιημένα παγωτά, σάντουιτς, τοστ, πίττες, αναψυκτικά ποτά και μπύρες.

Μπορούν να προσφέρονται ακόμη και είδη άσχετα με τα τρόφιμα, χαρακτηριζόμενα ως είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα είδη καπνιστή και τα τσιγάρα, αν τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και καρτ-ποστάλ κ.τ.ομ.

Αν οι κινητές καντίνες είναι εγκατεστημένες σε ακατοίκητες περιοχές, επιτρέπεται να προσφέρουν και σουβλάκια, με την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες Αστυνομικές, Τουριστικές κ.α. διατάξεις. Σε τέτοιες όμως περιπτώσεις δεν θα προσφέρονται γλυκίσματα και παγωτά, εκτός αν είναι τυποποιημένα.