Nομοσχέδιο. Αλλαγές επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

Αλλαγές σε ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος, αιγιαλό - παραλία

Οι τροποποιήσεις περιέχονται σε διατάξεις νομοσχεδίου, που κατατέθηκε στη Βουλή

Πρόκειται για το νοοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις»

Οι διατάξεις της Οδηγίας 2016/1065 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τα κράτη μέλη από 1.1.2019 και εφεξής και αφορούν σε κουπόνια που εκδίδονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Με το νομοσχέδιο τροποποιείται η διάταξη, η οποία ορίζει τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της παράδοσης των καρτών τηλεπικοινωνίας, των εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα και κάθε άλλης παρόμοιας περίπτωσης, αλλά και εκείνες, που αφορούν περιπτώσεις βραχυχρόνιας (κάτω των 90 ημερών) μίσθωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής,

Τροποποιούνται, επίσης διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος των άρθρων 49, 66 και 60 (καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε όσους εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια) και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Με το ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2971/2001, που αφορούν την νομοθεσία για τον αιγιαλό, την παραλία. Προβλέπεται η δυνατότητα αδειοδότησης εκ των υστέρων και εξαίρεσης από την κατεδάφιση μόνον σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστατεύεται η ελεύθερη επικοινωνία του δημόσιου δρόμου με τον αιγιαλό, στις περιπτώσεις εκείνες που μεταξύ αυτών παρεμβάλλονται ιδιωτικά ακίνητα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η πρόσβαση στον αιγιαλό.

Προβλέπεται ο επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού και επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, από τους έχοντες έννομο συμφέρον, ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. 

Προτείνονται αλλαγές και στις παραχωρήσεις χρήσης απλής χρήσης για ομπρέλες - ξαπλώστρες και καντίνες με δημοπρασία ή σε επιχειρήσεις όμορες του αιγιαλού.

Προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας και λοιπών κοινόχρηστων χώρων προς τα όμορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ Αθλητισμού και σε επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου. Επιλύεται, επίσης, το πρόβλημα της «ομορότητας» με τον αιγιαλό και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Ορίζεται, μεταξύ άλλων, ρητώς ότι απαγορεύεται η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, καθώς και ότι αυτή γίνεται πάντοτε με την καταβολή ανταλλάγματος και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται περιοριστικά στο νόμο, μπορεί η παραχώρηση να γίνει και άνευ ανταλλάγματος.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών, κτηνοτροφικών (ιδίως δε για εκτροφή ζώων, εγκατάσταση μελισσοκομείων και κοχλιοτροφείων), αλιευτικών, υδατοκαλλιέργειας, ναυταθλητικών, ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, εθνικής άμυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας.

Τέλος, με άρθρο του νομοσχεδίου τίθεται αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από την ισχύ του για την κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κατασκευών που εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό και την παραλία. Η διάταξη αποσκοπεί στην ταχεία εκκαθάριση και κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κατασκευών.