ΨΥΓΕΙΑ

Το ΦΕΚ με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – 2017 ΆΡΘΡΟ 1 1. Ως γενική αρχή της διάθεσης των προϊόντων (προσυσκευασμένων ή μη) ορίζεται ότι πρέπει αυτά να εκτίθενται σε κάθε χώρο πώλησης έτσι ώστε η επισήμανση εκάστου είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή και με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, είτε επί της συσκευασίας-προϊόντος, είτε στην αντίστοιχη πινακίδα – ετικέτα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο πληροφόρησης, να είναι δε ακριβής και σαφής ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.

2. Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α.

3. Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, κατά την πώληση υποχρεούνται να έχουν ανηρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο, στο χώρο του ταμείου ή του τηρούμενου τιμοκαταλόγου στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία, ευανάγνωστα γράμματα, ίδιου μεγέθους, η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική γλώσσα, ως εξής: “CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT (RECEIPT – INVOICE) HAS NOT BEEN RECEIVED”.

Η ρύθμιση αυτή αφορά και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, με την ως άνω ένδειξη να αναγράφεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με κεφαλαία, ευανάγνωστα γράμματα, ίδιου μεγέθους με την γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών. Πινακίδα με την ως άνω ένδειξη θα πρέπει να υπάρχει και εντός των οχημάτων ΤΑΧΙ στο ταμπλό κατά τέτοιο τρόπο που να είναι άμεσα ορατή από τον/τους επιβάτη/ες.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για παραβάσεις των υποχρεώσεων της παραγράφου 2, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για αναγραφή ανακριβών – παραπλανητικών ενδείξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας.

Δ. Για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14/89

H ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 14/11-5-89 (ΦΕΚ-343 Β) αφορά τη τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων που εκδόθηκαν μέχρι και 16 Φεβρουαρίου 1989.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ

 

Άρθρο 409: Υποχρέωση καταγραφής θερμοκρασιών στους ψυκτικούς θαλάμους

Άρθρο 410: Υποβολή στοιχείων ψυγείων

Άρθρο 411: Τρόπος αποθήκευσης σε στοίβες

Άρθρο 412: Καθαριότητα ψυγείων

Άρθρο 413: Συναποθήκευση τροφίμων

Άρθρο 414: Διατήρηση αλλοιωμένων τροφίμων

Άρθρο 415: Συναποθήκευση τροφίμων με διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης

Άρθρο 416: Ανάρτηση πινακίδας

Άρθρο 417: Θερμοκρασίες και υγρομετρικές συνθήκες συντήρησης

Άρθρο 418: Βιβλίο εισόδου – εξόδου στους θαλάμους

Άρθρο 419: Τρόφιμα σε λευκοσιδηρά δοχεία – Τυριά

Άρθρο 420: Υπέρβαση χρόνου συντήρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

ΨΥΓΕΙΑ

Άρθρο 409

Υποχρέωση καταγραφής θερμοκρασιών στους ψυκτικούς θαλάμους

α) Οι θάλαμοι των ψυγείων ψύξης και απλής κατάψυξης, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, χωρητικότητας από 50 m3 και άνω, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα όργανα αυτόματης καταγραφής για τη συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 λεπτά τουλάχιστον) παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα, στην οποία βρίσκονται τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

β) Επίσης οι θάλαμοι βαθείας κατάψυξης (θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των -180C) των χώρων αποθήκευσης και φύλαξης, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα όργανα αυτόματης καταγραφής για τη συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 λεπτά τουλάχιστον) παρακολούθηση της θερμοκρασίας του αέρα, στην οποία βρίσκονται τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή. Από το παραπάνω μέτρο εξαιρούνται οι θάλαμοι βαθείας κατάψυξης, χωρητικότητας κάτω των 10 m3, που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση εφεδρικών αποθεμάτων σε πρατήρια λιανικής πώλησης.

γ) Οι καταγραφόμενες ενδείξεις των παραπάνω οργάνων, που θα πρέπει να παρέχουν κατά το δυνατόν τη μέση θερμική ή/ και υγρομετρική κατάσταση του χώρου του ψυγείου, χρονολογούνται, ταυτοποιούνται ως προς το θάλαμο και φυλάσσονται για ένα τουλάχιστον έτος.

δ) Τα όργανα καταγραφής ελέγχονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις και Τμήματα Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με βάση τις οδηγίες που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

   α) Για τα συστήματα συνεχούς καταγραφής – εκτύπωσης των θερμομέτρων και υγρομέτρων των θαλάμων των ψυγείων η θεώρηση των παραστατικών στοιχείων του συστήματος, διενεργείται από τις αρμόδιες ως άνω Υπηρεσίες Εμπορίου. Οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές των ψυγείων αυτών υποχρεούνται να προσκομίζουν στις εν λόγω υπηρεσίες, όπου αυτοί ανήκουν, τα ανωτέρω παραστατικά στοιχεία, π.χ τις ταινίες των αυτογραφικών θερμομέτρων πριν τη χρησιμοποίησή τους, για θεώρηση και να τα διατηρούν στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους.

β) Σε περίπτωση που η καταγραφή της θερμοκρασίας ή / και της υγρασίας γίνεται από ηλεκτρονικά μηχανήματα εφοδιασμένα με μνήμη, αυτά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καταγραφής στη μνήμη τους των τιμών θερμοκρασίας ή / και υγρασίας κατά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά 15 λεπτά), χρονολόγησης και διατήρησης των στοιχείων αυτών για ένα τουλάχιστον έτος, καθώς και δυνατότητα αναπαραγωγής και εκτύπωσης μέρους των στοιχείων αυτών που μπορεί να ζητείται από τις ελεγκτικές αρχές, κατά τη διενέργεια των «επί τόπου» ελέγχων.

Τα εν λόγω μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με :

          α) πιστοποιητικό διαπιστευμένης αρχής ότι πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης ή αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας Κράτους Μέλους της Ε.Ε,  

          β) Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή τους ότι οι χρήστες τους δεν μπορούν να μεταβάλλουν τις μετρούμενες τιμές που αποθηκεύονται στη μνήμη τους.

Άρθρο 410

Υποβολή στοιχείων ψυγείων

Τα ψυγεία και οι ψυκτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εμπορίου, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από το τέλος κάθε τριμήνου, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός όγκος κατάψυξης και απλής ψύξης, χωριστά ( αριθμός θαλάμων και ο όγκος καθενός σε m3 ), η διακίνηση των φθαρτών προϊόντων στα ψυγεία καθώς και οι μεταβολές που επήλθαν, ως προς την επωνυμία, τοποθεσία, επέκταση ψυκτικού χώρου, διακοπή εργασίας, επαναλειτουργία, κ.λ.π.

Άρθρο 411

Τρόπος αποθήκευσης σε στοίβες

Κατά την αποθήκευση των διαφόρων ειδών στα ψυγεία, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω:

Κατά μήκος και κατά πλάτος των θαλάμων πρέπει να υπάρχουν διάδρομοι που να καλύπτουν περίπου το 15%  της επιφάνειας του δαπέδου του θαλάμου.

Τα εφόδια που συντηρούνται δεν πρέπει να εφάπτονται στους τοίχους των θαλάμων αλλά να απέχουν από αυτούς τουλάχιστον 10 εκατ.

Το επάνω μέρος της επιφάνειας κάθε στιβάδας πρέπει να απέχει από την οροφή τουλάχιστον 50 εκατ.

Το στοίβαγμα γενικά των ειδών στα ψυγεία πρέπει να πραγματοποιείται με την προσοχή που επιβάλλεται και με τεχνική ορθολογική τάξη για να επιτυγχάνεται η αξιολόγηση του χώρου, ο καλός αερισμός, η διευκόλυνση της επιθεώρησης των εν λόγω ειδών από τα αρμόδια όργανα, η προστασία του καταναλωτικού κοινού και να αποφεύγονται ζημιές λόγω αλλοίωσης ή καταστροφής αυτών.

Άρθρο 412

Καθαριότητα ψυγείων

Σε κάθε ψυκτικό χώρο πρέπει να τηρείται πλήρης καθαριότητα. Για  τον σκοπό αυτό, πρέπει το δάπεδο, πριν από την αποθήκευση νέων ειδών τροφίμων για ψύξη, να πλένεται, ιδιαίτερα αν τα τρόφιμα που προϋπήρχαν ανέδιδαν βαρειά οσμή  ή οπωσδήποτε οσμή που μπορεί να μεταδοθεί στα νέα τρόφιμα που αποθηκεύονται.

Απαραίτητα, πριν από κάθε αποθήκευση, οι θάλαμοι των ψυγείων πρέπει να εξαερίζονται.

Στους ψυκτικούς θαλάμους πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος αερισμός και να μην υπάρχει σε αυτούς δυσάρεστη οσμή.

Άρθρο 413

Συναποθήκευση τροφίμων

Απαγορεύεται μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους και ψυκτικούς χώρους να συναποθηκεύονται τρόφιμα που αναδίδουν βαρειά ή ιδιάζουσα οσμή όπως π.χ. ψάρια συντηρημένα ή μη, χαβιάρι, ταραμάς, βακαλάος, κ.λ.π., με άλλα τρόφιμα που απορροφούν οσμή, όπως π.χ. κρέας, λαρδί, αλλαντικά, κ.λ.π.

Άρθρο 414

Διατήρηση αλλοιωμένων τροφίμων

Απαγορεύεται μέσα στους  ψυκτικούς θαλάμους να διατηρούνται αλλοιωμένα και επομένως ακατάλληλα για βρώση τρόφιμα, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια αρμόδιας Υπηρεσίας.

Απαγορεύεται μέσα στους προθαλάμους ή βοηθητικούς χώρους των ψυγείων να αποθηκεύονται τρόφιμα αλλοιωμένα ή ακατάλληλα για βρώση, τα οποία και πρέπει να απομακρύνονται από εκεί το ταχύτερο.

Άρθρο 415

Συναποθήκευση τροφίμων με διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης

Απαγορεύεται μέσα στον ίδιο ψυκτικό θάλαμο να αποθηκεύονται τρόφιμα που απαιτούν διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης και υγρομετρικές καταστάσεις.

Μικρές ποσότητες διαφόρων εμπορευμάτων επιτρέπεται να τοποθετούνται στον ίδιο χώρο χωριστά, εφ’ όσον για τη συναποθήκευση απαιτούνται περίπου τα ίδια όρια θερμοκρασίας και υγρομετρικής κατάστασης και αποκλείεται εντελώς ο κίνδυνος να επηρεάσει το ένα εμπόρευμα τις οργανοληπτικές ιδιότητες του άλλου ( π.χ. οσμή, γεύση, κ.λ.π. ).

Άρθρο 416

Ανάρτηση πινακίδας

Στην πόρτα κάθε ψυκτικού θαλάμου πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα που να αναγράφει όλα τα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα στο θάλαμο. Οι βιομηχανίες ψύχους υποχρεούνται να τηρούν βιβλία στα οποία να καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις κατοικίας των ιδιοκτητών των τροφίμων που συντηρούνται καθώς και το είδος και η ποσότητά τους  σε δέματα ή χιλιόγραμμα, για ευχερή αγορανομικό έλεγχο.

Άρθρο 417

Θερμοκρασίες και υγρομετρικές συνθήκες συντήρησης

Οι κανονικές θερμοκρασίες και η υγρομετρική κατάσταση διαφύλαξης και συντήρησης στα ψυγεία των διαφόρων τροφίμων, καθορίζονται όπως παρακάτω:

α/α

Είδος τροφίμων

Θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου

Υγρομετρική κατάσταση

Διάρκεια διατήρησης

Παρατηρήσεις

1

Κρέας κατεψυγμένο

Κάτω -15 C

άνω 85

9 έως 14 μήνες

 

2

Πουλερικά – θηράματα κατεψυγμένα

Κάτω -18 C

άνω 85

9 έως 12 μήνες

 

3

Αλίπαστα

0  έως +2C

70 έως 80

-

 

4

Αλλαντικά

-2  έως +2 C

70 έως 80

10 έως 12 μήνες

 

5

Ψάρια κατεψυγμένα

Κάτω -18 C

άνω 85

9 μήνες

 

6

Ψάρια καπνιστά

0  έως +2 C

70 έως 80

12 μήνες

 

7

Βακαλάος αλίπαστος

0  έως +2 C

80 έως 90

10 μήνες

 

8

Ρέγκες καπνιστές

-2  έως +2 C

70 έως 80

12 μήνες

 

9

Λακέρδα

0 έως +2 C

70 έως 80

7 μήνες

 

10

Τυρί μαλακό

+1 έως +8 C

άνω 85

12 μήνες

 

11

Τυρί σε λευκοσιδηρά δοχεία

+3  έως +8 C

-

10 μήνες

 

12

Τυρί σκληρό

0 έως +1 C

75 έως 85

1 έτος

 

13

Τυρί μυζήθρα ανάλογα με το είδος (μαλακή ή σκληρή) υπάγεται στα μαλακά ή σκληρά τυριά

-

-

-

 

14

Τυρί τετηγμένο (εκτός των συσκευασμένων σε κονσέρβες)

0  έως +15 C

75 έως 85

12 μήνες

 

15

Γάλα νωπό

0  έως +2 C

-

2 έως 6 ημέρες

 

16

Γάλα κατεψυγμένο

-15C τουλάχιστον

-

1 έτος

 

17

Γιαούρτη

0 έως +2C

άνω 80

15 ημέρες

 

18

Γιαούρτη στραγ. (σακούλας)

0 έως +6C

άνω 80

20 ημέρες

 

19

Γιαούρτη σε αεροστεγή συσκευασία

0 έως +2 C

άνω 80

40 ημέρες

 

20

Βούτυρο νωπό

+2  έως +4 C

75 έως 85

30 ημέρες

 

21

Βούτυρο «νωπό» παστεριωμένο

+2  έως +4 C

75 έως 85

3 μήνες

 

22

Βούτυρο κατεψυγμένο

-10 έως     -8 C

75 έως 85

4 μήνες

 

23

Βούτυρο τετηγμένο

-8 έως +2 C

75 έως 85

12 μήνες

 

24

Μαργαρίνη (ζωϊκής προέλευσης)

-8 έως 0 C

75 έως 85

10 μήνες

 

25

Μαργαρίνη (φυτικής προέλευσης)

-2  έως +3 C

75 έως 85

12 μήνες

 

26

Κρέμα (αφρόγαλα)

0 έως +4 C

75 έως 85

10 ημέρες

 

27

Λίπη ζωϊκά

-8C τουλάχιστον

75 έως 85

6 μήνες

 

28

Λίπη φυτικά

-2  έως 0 C

-

8 μήνες

 

29

Αυγά υπό ψύξη

0 έως +1 C

85 έως 90

6 μήνες

 

30

Ζύμη νωπή πιεστή

0  έως +2 C

75 έως 80

30 ημέρες

 

31

Ζύμη ξηρά

έως +4 C

μικρ. 70

6 μήνες

 

32

Πατάτες

+4 έως +10 C

άνω 85

8 μήνες

Πρέπει να διατηρούνται στο σκοτάδι

33

Πατάτες σποράς

+2 έως   +7 C

άνω 85

8 μήνες

Πρέπει να διατηρούνται στο σκοτάδι

34

Μπάμιες

+5 έως +10C

άνω 85

10 ημέρες

 

35

Τομάτες

+2 έως +10C

άνω 85

1 μήνα

 

36

Πορτοκάλια

+2 έως +7C

άνω 85

6 μήνες

 

37

Λεμόνια πράσινα

+10 έως +14C

άνω 85

4 μήνες

 

38

Λεμόνια κίτρινα

0 έως +5 C

άνω 85

6 μήνες

 

39

Χυμοί φρούτων

-1 έως +2 C

άνω 85

6 μήνες

 

40

Σταφύλια

-1  έως +1 C

άνω 85

30 ημέρες

 

41

Μήλα

0  έως +4 C

άνω 85

7 μήνες

 

42

Αχλάδια

-1  έως +1 C

άνω 85

6 μήνες

 

43

Βερύκοκα

0 έως +2 C

άνω 85

30 ημέρες

 

44

Ροδάκινα

0  έως +2 C

άνω 85

30 ημέρες

 

45

Φράουλες

-1  έως +1C

άνω 85

15 ημέρες

 

46

Κεράσια

0 έως +2 C

άνω 85

15 ημέρες

 

47

Μπανάνες

+11 έως +15C

άνω 85

10 ημέρες

 

48

Μπανάνες ώριμες

+11 έως +15C

άνω 85

10 ημέρες

 

49

Ρόδια

0 έως +2 C

άνω 85

14 μήνες

 

50

Σύκα νωπά

-1  έως +1 C

άνω 85

15 ημέρες

 

51

Μελιτζάνες

+7 έως +10 C

άνω 85

10 ημέρες

 

52

Αμπελόφυλλα

0  έως +6 C

άνω 85

30 ημέρες

 

53

Ταραμάς

-5  έως          -2 C

70 έως 80

12 μήνες

 

54

Κάστανα

0  έως +2 C

μικρ. 70

8 μήνες

 

55

Ξηροί καρποί

+5  έως +10 C

μικρ. 75

12 μήνες

 

56

Κρεμμύδια - σκόρδα

-1  έως +2 C

μικρ. 70

6 μήνες

 

57

Οπωροκηπευτικά-κά σε κατάψυξη

-8 0 C τουλάχιστον

άνω 85

12 μήνες

 

Η ανοχή διακύμανσης θερμοκρασίας από τα παραπάνω όρια, ορίζεται ± 10C, με εξαίρεση τα οπωροκηπευτικά για τα οποία η ανοχή μπορεί να είναι μόνο + 20C.

Η ανοχή διακύμανσης υγρομετρικής κατάστασης από τα παραπάνω όρια ορίζεται ± 8 %, στην οποία περιλαμβάνεται και το σφάλμα του οργάνου.

Άρθρο 418

Βιβλίο εισόδου – εξόδου στους θαλάμους

Οι θερμοκρασίες και υγρομετρικές καταστάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, δεν ισχύουν κατά τον χρόνο εισαγωγής και εξαγωγής των προϊόντων από τους ψυκτικούς θαλάμους και μέχρι 8 ώρες, πράγμα που διαπιστώνεται από τα βιβλία εισαγωγής – εξαγωγής που υποχρεούνται να τηρούν τα ψυγεία.

 Το εν λόγω βιβλίο είναι αριθμημένο και θεωρημένο κατά φύλλο από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Εμπορίου. Σε αυτό θα αναγράφεται ο αριθμός του ψυκτικού θαλάμου στον οποίο γίνεται εισαγωγή ή εξαγωγή, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης.

Άρθρο 419

Τρόφιμα σε λευκοσιδηρά δοχεία – Τυριά

1.Τρόφιμα που φυλάσσονται σε λευκοσιδηρά δοχεία, τυρί τετηγμένο – τελεμές, κονσέρβες και λοιπά είδη που από τη φύση τους και παρασκευή τους πρέπει να διατηρούνται σε ψυχρό περιβάλλον, πρέπει να διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάμους των οποίων η υγρομετρική κατάσταση να κυμαίνεται μεταξύ 60 %  και 70 %. Η χρονική διάρκεια συντήρησης ορίζεται σε ένα έτος.

2.Τα τυριά για διαφύλαξη πρέπει να έχουν πλήρως ωριμάσει, απαγορεύεται δε η διαφύλαξη μη ωρίμων τυριών στις θερμοκρασίες που αναφέρονται στο άρθρο 417.

Άρθρο 420

Υπέρβαση χρόνου συντήρησης

Σε περίπτωση υπέρβασης ή αμφιβολίας γύρω από τον καθορισμένο χρόνο συντήρησης, πρέπει να καλείται το αρμόδιο επιστημονικό όργανο που θα γνωματεύει για τη δυνατότητα περαιτέρω παραμονής.

Η σχετική υγρασία μπορεί να μειωθεί στο 70 %, για σύνολο 24 ωρών σε χρονική διάρκεια μιας εβδομάδας.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.