Υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων

" Ο εργοδότης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην επιχείρηση του. Η ευθύνη του εργοδότη παραμένει ακόμα και στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως και στην περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων προστασίας και πρόληψης στον Τεχνικό Ασφαλείας ή στον Ιατρό Εργασίας ή σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης "

Τα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου της σωματικής και ψυχικής υγείας, εξασφαλίζονται από τον εργοδότη, μέσα στα πλαίσια των γενικότερων υποχρεώσεων περί υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι ιδιαίτερης σημασία, ενώ σε συνδυασμό με την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας ανήκουν στις υποχρεώσεις του εργοδότη της κάθε επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται από τον εργοδότη για τον επαγγελματικό κίνδυνο που προκύπτει από το εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς και για την επικινδυνότητα της παραγωγικής διαδικασίας και των εργασιακών χώρων, παράλληλα με τη λήψη και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια της εργασίας

Ο εργοδότης πρέπει να τηρεί τα σχετικά βιβλία και να τα θέτει στη διάθεση των αρχών όποτε αυτά ζητηθούν. Ειδικότερα πρέπει να τηρεί τα βιβλία συμβουλών και υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας (στις περιπτώσεις που απαιτείται), το βιβλίο καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών θεωρημένα από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου – ΚΕ.Π.Ε.Κ., καθώς και τη μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, η ελληνική νομοθεσία ορίζει πως πρέπει να αναφέρεται όσο πιο γρήγορα γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εάν ο εργοδότης δεν αναφέρει το εργατικό ατύχημα, τότε ασκείται εναντίον του μηνυτήρια αναφορά για παράβαση των διατάξεων. Κατά τη δήλωση του εργατικού ατυχήματος στις αρμόδιες αρχές, αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης και του θύματος, όπως και τα πλήρη στοιχεία του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένου του τόπου, της σοβαρότητας του ατυχήματος, αυτόπτες μάρτυρες που πιθανόν υπήρξαν και πρώτες εκτιμήσεις. Επίσης, ο εργοδότης θα πρέπει να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι έχουν επίσης υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εργαζόμενοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Οφείλουν να χρησιμοποιούν τα ατομικά μέσα προστασίας και να κάνουν ορθή χρήση των μηχανημάτων και των λοιπών εγκαταστάσεων και υλικών της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να συνδράμουν στην προστασία της σωματικής και της ψυχικής υγείας των συναδέλφων τους, ενώ η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων θα βελτιώσει το επίπεδο εργασίας τους.

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται στους ελέγχους των αρμόδιων αρχών και να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για την προαγωγή και προάσπιση της υγείας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκλέγουν εκπροσώπους τους με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. 

Τεχνικός Ασφαλείας και Ιατρός Εργασίας

Στις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας, εφόσον πρώτα έχει επιμορφωθεί κατάλληλα. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας. Ο θεσμός του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας ισχύει στην Ελλάδα από το 1985, με την υπογραφή του νόμου 1568/85 για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο μέσα σε μια επιχείρηση. Οφείλει να αναπτύσσει και να σχεδιάζει διαδικασίες για ασφαλείς εργασίες, να παρακολουθεί τους κανονισμούς και τις νομοθεσίες, ώστε να εφαρμόζονται πλήρως από την επιχείρηση, καθώς και να εφαρμόζει αποδοτικά μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ο Τεχνικός Ασφαλείας ενημερώνει τους εργαζόμενους για τις επαγγελματικές ασθένειες και τα ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν στον εργασιακό τους χώρο και πραγματοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού για κάθε θέμα σχετικό με την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας όποτε κρίνεται απαραίτητο. Συμβούλευση του εργοδότη για αγορά εξοπλισμού και νέων υλικών αποτελεί επίσης αρμοδιότητα του Τεχνικού Ασφαλείας. Οι υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας καταγράφονται σε θεωρημένο βιβλίο από την Επιθεώρηση Εργασίας, για τις οποίες ο εργοδότης ενημερώνεται ενυπόγραφα. Αντίστοιχη καταγραφή και ενημέρωση του εργοδότη γίνεται για τη συντήρηση των μέσων ασφαλείας και για τις επαγγελματικές ασθένειες και τα ατυχήματα.

Ο Ιατρός Εργασίας έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τον εργοδότη και προς τους εργαζόμενους, σχετικά με τη σωματική και ψυχική υγεία. Ο Ιατρός Εργασίας συμβάλλει στη λήψη μέτρων προστασίας, ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγείας στον εργασιακό χώρο, οργανώνει την παροχή πρώτων βοηθειών, προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων και τηρεί ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο. Η ενημέρωση των επαγγελματικών κινδύνων και των ατυχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν οι συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους, η διενέργεια μετρήσεων βιολογικών παραγόντων, καθώς και η τήρηση του ιατρικού και επιχειρησιακού απορρήτου είναι μέσα στις αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας.
 

Feedback