ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Άρθρο 192
Υποχρεώσεις χονδρεμπόρων οπωρολαχανικών

1. Χονδρέμπορος ή αντιπρόσωπος αυτού, που αγοράζει οπωρολαχανικά από παραγωγούς, υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο αγοράς, στο οποίο να αναγράφεται η τιμή κτήσης του προϊόντος, η ποσότητα, η ποιότητα, το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, ο τόπος παραγωγής και η ημερομηνία αγοράς.
2. Κάθε χονδρέμπορος, που πουλάει προϊόντα της προηγούμενης παραγράφου για λογαριασμό του παραγωγού αυτών με προμήθεια, έχει υποχρέωση, πριν από την έναρξη της πώλησης των προϊόντων αυτών, να κατέχει το θεωρημένο πρωτότυπο του δελτίου αποστολής, που εκδίδεται και συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον αποστολέα των προϊόντων παραγωγό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
3. Προκειμένου για οπωρολαχανικά της αγορανομικής κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών, που πωλούνται από χονδρεμπόρους για λογαριασμό παραγωγών ή για λογαριασμό οποιασδήποτε Ένωσης αυτών, με προμήθεια, το ύψος της προμήθειας αυτής ορίζεται σε:
α) 5% προκειμένου για αγκινάρες και ξερά κρεμμύδια.
β) 7% προκειμένου για λοιπά οπωρολαχανικά.
4 Απαγορεύεται η πώληση οπωρολαχανικών από τους λιανοπωλητές για λογαριασμό των παραγωγών.
5. Απαγορεύεται η πώληση μπανανών με προμήθεια από εμπόρους γενικά για λογαριασμό των παραγωγών ή οποιασδήποτε μορφής Ένωσης αυτών. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει για τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και Ενώσεις αυτών, που έχουν συσταθεί νόμιμα, εάν και εφόσον πωλούν μπανάνες, που δεν ανήκουν στα μέλη τους. Αντίθετα η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και Ενώσεις αυτών, που πωλούν μπανάνες για λογαριασμό των μελών τους.
 

Άρθρο 193
Υποχρεώσεις χονδρεμπόρου πού πουλάει για λογαριασμό άλλου εμπόρου

1. Κάθε χονδρέμπορος, που πουλάει οπωρολαχανικά για λογαριασμό άλλου εμπόρου με προμήθεια, υποχρεούται να κατέχει δελτίο αποστολής, που έχει εκδώσει ο έμπορος, που έστειλε τα προϊόντα. Στο δελτίο αποστολής, που εκδίδεται σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ, πρέπει να αναγράφονται και τα παρακάτω στοιχεία:
α) Ποιοτική κατηγορία. των οπωρολαχανικών και ποικιλία τους
β) Τιμή πώλησης κατά μονάδα
γ) Αριθμός του τιμολογίου και τιμής αγοράς κατά μονάδα
2. Το τιμολόγιο αγοράς, πού αναγράφεται στο παραπάνω δελτίο αποστολής, εάν το ζητήσουν τα αρμόδια όργανα ελέγχου από τον χονδρέμπορο του τόπου κατανάλωσης, υποχρεούται αυτός να ειδοποιήσει τον αποστολέα
έμπορο (αντιπροσωπευόμενο) ώστε σε προθεσμία 5 ημερών από της ειδοποίησής του, να στείλει το τιμολόγιο πού ζητήθηκε.
 

Άρθρο 194
Υποχρεώσεις μεταφορέων οπωροκηπευτικών

Οι αυτοκινητιστές, που μεταφέρουν οπωροκηπευτικά από τους τόπους παραγωγής στις αγορές, έχουν υποχρέωση να ζυγίζουν πριν τη φόρτωση, τα προϊόντα που παραλαμβάνουν από κάθε παραγωγό, με τα νόμιμα ζυγιστικά όργανα. Επίσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων, που αναγράφονται στα δελτία αποστολής.
Άρθρο 195
Ενδείξεις παραστατικών στοιχείων
Στα τιμολόγια αγοράς και πώλησης των οπωρολαχανικών όπως και στα δελτία αποστολής αυτών, υποχρεωτικά αναγράφονται το είδος, η προέλευση του προϊόντος, η ποιότητα και η ποικιλία του.
 

Άρθρο 196
Βάρη ξυλοκιβωτίων

Το βάρος , που πρέπει να έχουν τα ξυλοκιβώτια οπωροκηπευτικών , που διατίθενται από τους κατασκευαστές στο εμπόριο «τελάρα δίσειρα –μονόσειρα», ορίζεται ως ακολούθως .
1. Μονόσειρα :
Το βάρος καθενός από τα μονόσειρα ξυλοκιβώτια , που κατασκευάζονται κατά την συνήθη πρακτική από ξυλεία πεύκης ή πλατάνου , δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1600 γραμμάρια, ενώ εκείνων που κατασκευάζονται από οξιά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1700 γραμμάρια .
2. Δίσειρα:
Το βάρος καθενός από τα δίσειρα ξυλοκιβώτια που κατασκευάζονται από ξυλεία πεύκης ή πλατάνου δεν μπορεί να υπερβαίνει .
α) προκειμένου για ξυλοκιβώτια με ύψος πλευρών 12-13 εκατοστά, τα 2200 γραμμάρια .
β) προκειμένου για ξυλοκιβώτια με ύψος πλευρών 14, 5-15 εκατοστά, τα 2500 γραμμάρια .
γ) προκειμένου για ξυλοκιβώτια με ύψος πλευρών 21 εκατοστά, τα 2700 γραμμάρια. Για δίσειρα ξυλοκιβώτια κατασκευασμένα από οξιά με ύψος πλευρών 13 εκατοστά, το βάρος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2500 γραμμάρια. Για δίσειρα ξυλοκιβώτια κατασκευασμένα από λεύκα με ύψος πλευρών 13 εκατοστά, το βάρος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2000 γραμμάρια.
 

Άρθρο 197
Έκδοση τιμολογίων πώλησης και εκκαθαρίσεων - Ηρτημένη παραγωγή

1. Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι χονδρέμποροι, όταν πωλούν οπωρολαχανικά σε λιανοπωλητές για λογαριασμό παραγωγών, πρέπει να συντάσσονται σε
τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα στέλνεται μαζί με τη σχετική εκκαθάριση στους παραγωγούς.
2. Στα παραπάνω τιμολόγια πώλησης πρέπει να αναγράφεται, πέρα από όσα προβλέπει ο Κ.Β.Σ. και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, στον οποίο ανήκει το προϊόν.
3. Οι έμποροι που εκδίδουν εκκαθαρίσεις προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται να επισυνάπτουν σε αυτές και κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται πλήρη στοιχεία καθενός από τα τιμολόγια, που εκδόθηκαν (αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης, το μικτό και καθαρό βάρος, η τιμή πώλησης κατά μονάδα προϊόντος, η συνολική αξία κάθε τιμολογίου) και ο αριθμός του παραγωγικού δελτίου αποστολής. Η παραπάνω κατάσταση εκδίδεται σε δύο αντίτυπα από μπλοκ αριθμημένο και θεωρημένο από την κατά τόπο Αστυνομική Αρχή.
4. Σε περίπτωση ανειλικρίνειας των εκκαθαρίσεων ή των παραπάνω καταστάσεων, οι έμποροι έχουν τις ίδιες ευθύνες που προβλέπονται για την ανειλικρίνεια των τιμολογίων.
5.Η εκκαθάριση πρέπει να εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πώληση ολόκληρης της ποσότητας του προϊόντος.
6.Έμποροι που αγοράζουν οπωρολαχανικά ως ελπιζόμενο πράγμα (ηρτημένη παραγωγή) υποχρεούνται, κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, στο σχετικό συμφωνητικό να επισυνάπτουν το τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης, κατά περίπτωση, στο οποίο θα αναγράφεται απαραίτητα η ποσότητα που υπολογίστηκε ότι θα παραληφθεί, η τιμή μονάδας και η συνολική αξία αυτής. Τα στοιχεία των παραπάνω τιμολογίων βεβαιώνονται από τη Νομαρχιακή Δ/νση Γεωργίας, στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει το κτήμα. Στις σχετικές συμβάσεις με τους παραγωγούς εκτός της τιμής, που έχει συμφωνηθεί, αναγράφεται και η προβλεπόμενη παραγωγή του κτήματος.
 

Άρθρο 198
Χρονική διάρκεια τιμολογίων

1. Οι λιανοπωλητές οπωροκηπευτικών περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, υποχρεούνται να διαμορφώνουν τις τιμές πώλησης των παρακάτω ειδών νωπών οπωροκηπευτικών με βάση τα τιμολόγια κτήσης αυτών, που η χρονική διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αντίστοιχες για κάθε είδος ημέρες, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας έκδοσης του σχετικού τιμολογίου:
α) Τομάτες, αγγούρια, κολοκύθια, πιπεριές, 3 ημέρες
β) Σπανάκι, παντζάρια, ραδίκια, αντίδια, μαρούλια, κρεμμύδια χλωρά, 3 ημέρες
γ) Πράσσα, μελιτζάνες, 4 ημέρες
δ) Μπιζέλια, αρακάς, 4 ημέρες
ε) Φασολάκια, αγκινάρες, 4 ημέρες
στ) Λάχανα, κουνουπίδι, μπρόκολα, 4 ημέρες
ζ) Μπάμιες, 4 ημέρες
η) Φράουλες, σύκα, 2 ημέρες
θ) Ροδάκινα, βερύκοκκα, 3 ημέρες
ι) Κεράσια, βύσσινα, 4 ημέρες
2. Οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και οι πλανόδιοι ή στάσιμοι πωλητές καθώς επίσης και οι λιανοπωλητές δημοτικών αγορών,
υποχρεούνται να διαμορφώνουν τις τιμές πώλησης των παραπάνω νωπών οπωροκηπευτικών με βάση τα τιμολόγια κτήσης αυτών, που η χρονική διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.
3. Οι Νομάρχες του Κράτους, πλην Αττικής, εξουσιοδοτούνται να εκδώσουν Αγορανομική Διάταξη, που να ισχύει μόνο στην περιφέρεια της Πρωτεύουσας του Νομού, με ρυθμίσεις αντίστοιχες των παραπάνω παραγράφων. Με την Αγορανομική Διάταξη που θα εκδώσουν, μπορεί να γίνει διαφορετική ρύθμιση μόνο ως προς τη χρονική διάρκεια των τιμολογίων κτήσης για τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης των παραπάνω ειδών.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ως έχουν και στην περίπτωση κατά την οποία, αντί του ως άνω τιμολογίου κτήσης, υφίσταται το προεκδοθέν τούτου Δελτίο Αποστολής ή στοιχείο, περί των οποίων γίνεται μνεία στο άρθρο 207 της παρούσας. Κατ’ ακολουθία των προαναφερομένων, οι περιοριστικές ρυθμίσεις περί του χρόνου έκδοσης και ισχύος του εν λόγω τιμολογίου κτήσης εφαρμόζονται αντίστοιχα και για το παραπάνω Δελτίο Αποστολής ή στοιχείο (απόδειξη ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.).
 

Άρθρο 199
Τρόπος πώλησης οπωρολαχανικών

1. Προκειμένου για οπωρολαχανικά, κατά την εμπορία-διακίνηση-διάθεση αυτών, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο η ανάμειξη των ανωτέρω προϊόντων με ομοειδή προϊόντα διαφορετικών ποιοτικών κατηγοριών, ποικιλιών και χωρών προέλευσης ή τόπων παραγωγής.
β) Απαγορεύεται στους εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές να προβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανασυσκευασία των ανωτέρω προϊόντων.
γ) Η εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών από εισαγωγείς-χονδρεμπόρους και χονδρεμπόρους διενεργείται υποχρεωτικά από τις αρχικές συσκευασίες εισαγωγής ή προμήθειας.
δ) Απαγορεύεται η εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών, εφόσον δεν υφίστανται επί των αρχικών μέσων συσκευασίας στην ελληνική γλώσσα, οι κατωτέρω σημάνσεις:
Α) Προκειμένου για εγχώρια οπωρολαχανικά. Οι σημάνσεις όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 «Ενδείξεις επί της συσκευασίας των εγχώριων οπωρολαχανικών» του άρθρου 67 της παρούσας.
Β) Προκειμένου για οπωρολαχανικά κομιζόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισάγονται από Τρίτες Χώρες.
Οι σημάνσεις:
3.1.Ονοματεπώνυμο ή επίσημο εμπορικό σήμα
3.2.Αριθμός/Κωδικός Μητρώου (διαφορετικός κατά προϊόν)
3.3.Είδος προϊόντος
3.4.Ποικιλία προϊόντος
3.5.Χώρα και περιοχή καταγωγής
3.6.Ποιοτική κατηγορία
3.7.Κλίμακα μεγέθους ή βάρους
3.8.Αριθμός παρτίδας.
Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο και οποιοδήποτε τρόπο η αφαίρεση, αλλοίωση, παραποίηση και καταστροφή των παραπάνω σημάνσεων. Η ευθύνη της τήρησης της διάταξης αυτής βαρύνει από κοινού όλους τους εμπλεκόμενους στην εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών εμπορικούς φορείς (εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, λιανοπωλητές).
ε) Απαγορεύεται στους εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές να αποστέλλουν προς ανασυσκευασία οπωρολαχανικά σε επιχειρήσεις-τυποποιητήρια. Η ευθύνη για την εφαρμογή της διάταξης αυτής βαρύνει και τα τυποποιητήρια.
στ) Οι λιανοπωλητές οπωρολαχανικών διενεργούν πωλήσεις απευθείας από τα μέσα συσκευασίας τους ενώ επιτρέπεται η λιανική πώλησή τους από πάγκους.
ζ) Οι εισαγωγείς-χονδρέμποροι και οι χονδρέμποροι, που εκθέτουν προς πώληση οπωρολαχανικά σε συσκευασία, πέραν των τηρουμένων τιμοκαταλόγων, τοποθετούν επί εκάστου μέσου συσκευασίας πινακίδα αναγράφουσα την τιμή πώλησης, την ποιότητα, την ποικιλία και τη χώρα προέλευσης ή τον τόπο παραγωγής. Του είδους.
Οι λιανοπωλητές οπωρολαχανικών, που διαθέτουν το είδος είτε απευθείας από τα μέσα συσκευασίας είτε από τους πάγκους, εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις διατάξεις της περίπτωσης (β) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 (πινακίδα, ενδείξεις πινακίδας, σειρά αναγραφής ενδείξεων πινακίδας κ.λ.π.) του άρθρου 71 της παρούσας.
η) Προκειμένου για επιχειρήσεις-τυποποιητήρια, που για ίδιο λογαριασμό τους ασκούν εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών, εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, τούτων θεωρουμένων ως «εισαγωγέων-χονδρεμπόρων», κατά περίπτωση.
θ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ως άνω περίπτωσης (β), η ανασυσκευασία οπωρολαχανικών και η παραπέρα εμπορία-διακίνηση-διάθεση του ανασυσκευασμένου προϊόντος επιτρέπεται εφόσον:
ι) Οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς-χονδρέμποροι) για ίδιο λογαριασμό τους παράγουν και πωλούν εξειδικευμένες μόνο μικρές οικογενειακές συσκευασίες (δισκάκια, διχτάκια, κ.λ.π.) με καθαρό βάρος περιεχομένου μέχρι 5 χιλιόγραμμα προκειμένου για πατάτες και μέχρι 3 χιλιόγραμμα, προκειμένου για τα υπόλοιπα οπωρολαχανικά. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις ολόκληρη την ποσότητα περιεχομένου κάθε αρχικής συσκευασίας την προορίζουν μόνο για παραγωγή των εξειδικευμένων ως άνω οικο γενειακών συσκευασιών. Οι επιχειρήσεις και στην περίπτωση των μικρών οικογενειακών συσκευασιών εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της ως άνω περίπτωσης (α), ενώ οι συσκευασίες με οποιονδήποτε τρόπο. φέρουν ειδικές σημάνσεις με το είδος, το καθαρό βάρος περιεχομένου, την ποιότητα, την ποικιλία και την χώρα προέλευσης ή τόπο παραγωγής. Λιανοπωλητές οπωρολαχανικών πού διαθέτουν τις παραπάνω εξειδικευμένες οικογενειακές προσυσκευασίες απαγορεύεται να τις ανοίγουν προς διάθεση του περιεχομένου τους χύμα.
2. Στην συσκευασία των πατατών επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών (χώμα κ.λ.π.) μέχρι 1% στο καθαρό βάρος.
3. Το βάρος των υλικών (χαρτί κ.λ.π.), που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς ή εμπόρους για περιτύλιγμα και τοποθέτηση των
οπωρολαχανικών στα μέσα συσκευασίας δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 150 γραμμάρια κατά ξυλοκιβώτιο.
4. Οι εισαγωγείς-χονδρέμποροι εισαγομένων οπωρολαχανικών έχουν υποχρέωση να αναγράφουν στα τιμολόγια πώλησης, που εκδίδουν, πέρα από τα προβλεπόμενα στοιχεία στο άρθρο 35 του Αγορανομικού Κώδικα και την χώρα παραγωγής τους.
 

Άρθρο 200
Εφαρμογή κοινοτικών κανονισμών ποιότητας στα νωπά οπωροκηπευτικά

Τα νωπά οπωροκηπευτικά, που προορίζονται να διατεθούν στην εσωτερική αγορά, πρέπει να πληρούν τους κανόνες ποιότητας, που ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς της ΕΟΚ.
 

Άρθρο 201
Διακίνηση πράσινων μπανανών

1. Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση πράσινων μπανανών
2. Οι αγοραστές πράσινων μπανανών (εγχώριων και ξενικής προέλευσης), που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του Ν. Αττικής και της Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πριν την τοποθέτηση των πράσινων μπανανών στους ειδικούς θαλάμους για ωρίμανση (ωριμαντήριο), να τις προσκομίσουν στις αντίστοιχες Κεντρικές Λαχαναγορές, όπου και θα υποβάλλουν στις οικείες Αστυνομικές Υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν τα εξής στοιχεία:
α) Ημερομηνία προσκόμισης των μπανανών στην αγορά
β) Ονοματεπώνυμο και δ/νση του κατόχου
γ) Ονοματεπώνυμο και δ/νση του πωλητή
δ) Τόπο προέλευσης
ε) Αριθμό κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου
στ) Ποσότητα σε καθαρό βάρος
ζ) Πλήρη στοιχεία και δ/νση των ειδικών θαλάμων, που θα τοποθετούνται για ωρίμανση.
3. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα από τα οποία το ένα επιστρέφεται στον υπόχρεο, αφού προηγουμένως θεωρηθεί από την Αστυνομική
Υπηρεσία, Το αντίτυπο της δήλωσης, που επιστρέφεται, κρατείται υποχρεωτικά από
τον κάτοχο των μπανανών για διάστημα τριών μηνών και επιδεικνύεται σε κάθε αγορανομικό έλεγχο.
 

Άρθρο 202
Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις

Νωπά φρούτα, συμπεριλαμβανομένων και των εσπεριδοειδών, τυποποιημένα και συσκευασμένα, προκειμένου να εξαχθούν στο εξωτερικό και τα οποία δεν εξήχθησαν, μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά, ως έχουν και με τις ξενόγλωσσες ενδείξεις, με τις οποίες είναι επισημασμένα.
 

Άρθρο 203
Έλεγχος εξαγομένων πατατών

1. Οι εξαγωγείς πατατών υποχρεούνται να επιστρέφουν στους παραγωγούς, από τους οποίους αγοράσθηκαν, τις ποσότητες των πατατών, που απορρίπτονται με την διαδικασία, που προβλέπεται στην παρακάτω παράγραφο 2.
2. Κατά την παράδοση των πατατών από τους παραγωγούς στους εξαγωγείς, θα παρευρίσκεται εκτιμητής γεωπόνος, που ορίζεται από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Γεωργίας, ο οποίος θα αποφαίνεται για το ποσοστό των ακατάλληλων πατατών και της φύρας αυτών, λόγω ύπαρξης ξένων υλών (χώμα κ.λ.π.).
 

Άρθρο 204
Διαμόρφωση τιμής πώλησης συσκευασμένων οπωρολαχανικών

Προκειμένου για οπωρολαχανικά της αγορανομικής κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών, που είναι συσκευασμένα σε δίσκους από πεπιεσμένο χαρτί, που καλύπτεται με FILM PVC και σε δίχτυ, οι τιμές πώλησης τούτων θα διαμορφώνονται με βάση το κόστος κτήσης, την αξία των υλικών συσκευασίας, που αποδεικνύεται από επίσημα παραστατικά στοιχεία και το κατά περίπτωση πώλησης
ποσοστό κέρδους
 

Άρθρο 205
Έξοδα διαλογή-συσκευασίας οπωρολαχανικών

1. Καθορίζονται παρακάτω, κατά ανώτατο όριο ανά χιλιόγραμμο, το κόστος διαλογής-συσκευασίας και τα λοιπά έξοδα πλην συγκομιδής, των νωπών οπωρολαχανικών, που πραγματοποιούνται στον τόπο παραγωγής. Τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν την τιμολογιακή τιμή αγοράς, με τον όρο ότι θα αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς (πρωτότυπο-αντίγραφο) η ένδειξη «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ»
-Κεράσια, βύσσινα 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Πεπόνια 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Ροδάκινα 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Τομάτα 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Καρπούζια 0,01 €/χιλιόγραμμο
-Μούσμουλα φράουλες 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Νεράτζια, περγαμόντα, ρόδια 0,01 €/χιλιόγραμμο
-Κορόμηλα 0,01 €/χιλιόγραμμο
-Αγκινάρες 0,01 €/χιλιόγραμμο
-Μελιτζάνες, κολοκύθια 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Αγγούρια, πιπεριές 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Μπάμιες, φασολάκια, αρακάς 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Μπιζέλια, κουκιά 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Σταφύλια 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Κυδώνια 0,02 €/ χιλιόγραμμο
-Βερίκοκα 0,02 €/χιλιόγραμμο
-Λάχανα. κουνουπίδι 0,01 €/χιλιόγραμμο
-Μπρόκολα 0,01 € δρχ/χιλιόγραμμο
-Ραδίκια, σινάπια 0,01 €/χιλιόγραμμο
-Αντίδια και λοιπά λαχανικά 0,01 €/χιλιόγραμμο
2. Η συγκομιδή των νωπών οπωρολαχανικών υποχρεωτικά πραγματοποιείται με δαπάνη των παραγωγών, με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου.
3. Επιτρέπεται μόνο στα παρακάτω είδη η συγκομιδή να πραγματοποιείται με δαπάνη του αγοραστή εμπόρου η οποία παρακρατείται από τον παραγωγό και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά προσαυξητικό στοιχείο της τιμολογιακής τιμής αγοράς.
Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά πού αναφέρονται για κάθε είδος, όπως παρακάτω.
-Κεράσια, βύσσινα 0,03 €/χιλιόγραμμο
-Ροδάκινα 0,01 €/χιλιόγραμμο
-Βερίκοκα 0,01 € δρχ/χιλιόγραμμο
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί του είδους «πατάτες» της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους. Για το ως άνω είδος καθορίζονται παρακάτω κατ’ ανώτατο όριο ανά χιλιόγραμμο, το κόστος διαλογής-συσκευασίας και τα λοιπά έξοδα, πλην συγκομιδής, που πραγματοποιούνται στον τόπο παραγωγής.
-πατάτες 0,01 € ανά χιλιόγραμμο.
 

Άρθρο 206
Απαγόρευση πώλησης για λογαριασμό τρίτων ορισμένων οπωρολαχανικών

1. Απαγορεύεται η πώληση πατατών, μήλων και αχλαδιών με το σύστημα της «πώλησης για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή μη» στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Για λογαριασμό παραγωγών
β)Για λογαριασμό φορέων παραγωγών (Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Ενώσεις, Τοπικές Ενώσεις, Ε.Γ.Σ. κ.λ.π.), εφόσον οι εν λόγω φορείς δεν προμηθεύθηκαν προηγουμένως τα παραπάνω είδη με αγορές προς άσκηση εμπορίας.
2. Εξαιρούνται της παραπάνω απαγόρευσης, οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα πωλούν τα εν λόγω οπωρολαχανικά για λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο παραγωγών μελών τους.
 

Άρθρο 207
Αναγραφή της τιμής αγοράς οπωρολαχανικών στα δελτία αποστολής κ.λ.π.

1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγεται αποκλειστικά και μόνο η περίπτωση, κατά την οποία, υπό την επίκληση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, που διέπουν τα περί δυνατότητας έκδοσης τιμολογίων σε χρόνο μεταγενέστερο από τον χρόνο τέλεσης της πράξης αγοραπωλησίας αγαθών, δεν εκδίδεται άμεσα το τιμολόγιο της πράξης αυτής, όσον αφορά τα οπωρολαχανικά, αλλά προηγείται η προβλεπόμενη έκδοση, κατά τον Κ.Β.Σ., του σχετικού δελτίου αποστολής ή άλλου στοιχείου (απόδειξη ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.).
2.Προκειμένου για οπωρολαχανικά, περί των οποίων γίνεται μνεία στις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Χονδρέμποροι και λιανοπωλητές των ως άνω ειδών, για να διαμορφώσουν τις τιμές πώλησης αυτών, λαμβάνουν υπόψη, ως τιμολογιακή τιμή αγοράς, την τιμή κατά χιλιόγραμμο, τεμάχιο κ.λ.π., στην οποία ο πωλητής του είδους τους προμήθευσε τα οπωρολαχανικά, ανεξάρτητα της ιδιότητας τούτου (παραγωγός, Συνεταιρισμός παραγωγών, έμπορος κ.λ.π.) και η οποία τιμή, με ευθύνη αμφοτέρων των, κατά την αγοραπωλησία, συμβαλλομένων (πωλητή, αγοραστή) υποχρεωτικά αναγράφεται επί του δελτίου αποστολής ή άλλου στοιχείου (απόδειξη ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) και μάλιστα πλησίον κάθε είδους, προς το οποίο αντιστοιχεί και διαλαμβάνεται στο εν λόγω δελτίο ή στοιχείο.
β) Το ως άνω δελτίο αποστολής ή στοιχείο υποχρεωτικά επιδεικνύεται στα ασκούντα αγορανομικό έλεγχο όργανα ή παραδίδεται (σε φωτοτυπία) σε αυτά, εφόσον ζητηθεί, προκειμένου να ελέγχεται η νομιμότητα των διαμορφουμένων τιμών πώλησης.
γ) Κατά την έκδοση, μεταγενέστερα, του σχετικού τιμολογίου, που αντιστοιχεί στο δελτίο αποστολής ή στοιχείο, όπως αναφέρεται στην ως άνω υποπαράγραφο (α) η αναγραφόμενη στο τιμολόγιο τιμή (κατά χιλιόγραμμο, τεμάχιο κ.λ.π.) δεν μπορεί να διαφέρει από την αντίστοιχη τιμή, που αναγράφεται στο συναφές, με το τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ή στοιχείο (απόδειξη ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.).
 

Άρθρο 208
Γνωστοποίηση στοιχείων για εισαγόμενες από Τρίτες Χώρες πατάτες πρώιμες

Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 0701.90.50
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις νωπές πρώιμες πατάτες Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 0701.90.50, που έχουν εισαχθεί στην Χώρα μας από Τρίτες Χώρες, μέσω εισαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες τις διαθέτουν χονδρικά, είτε με τιμολόγια πώλησης, είτε με το σύστημα της πώλησης για λογαριασμό τους, σε χονδρεμπόρους, που ασκούν εμπορία στην ευρύτερη περιφέρεια της Πρωτεύουσας (Αθήνα, Πειραιά και Προάστια αυτών), οριοθετημένη, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ
«Οριοθέτηση της πρωτεύουσας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου»
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης, Ηλιούπολης, Ζωγράφου, Καισαριανής, Υμηττού, Ταύρου, Ν. Φιλαδέλφειας, Αγ. Δημητρίου, Ρέντη, Αλίμου, Γλυφάδας, Δραπετσώνας, Καλλιθέας , Κερατσινίου, Μοσχάτου, Πειραιά, Ν.Σμύρνης, Νίκαιας, Π. Φαλήρου, Περάματος, Αιγάλεω, Αγ. Αναργύρων, Αγ. Βαρβάρας, Καματερού, Αργυρούπολης, Ελληνικού,Κορυδαλλού, Ν. Λιοσίων, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Κηφισίας, Μεταμόρφωσης,
Ν.Ιωνίας, Χολαργού, Ν. Χαλκηδόνας, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βριλησσίων, Εκάλης, Λυκόβρυσης, Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Ν. Πεντέλης, Πεντέλης, Ν. Ψυχικού, Ψυχικού, Παπάγου, Πεύκης, Φιλοθέης.
2. Προκειμένου να διαμορφωθεί η δασμολογητέα αξία των νωπών πρωίμων πατατών Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 0701.90.50, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε., οι εισαγωγείς του είδους αυτού αμέσως μετά τον εκτελωνισμό κάθε παρτίδας προϊόντος, υποχρεούνται στην διαμόρφωση «της κατά μονάδας αξίας ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους πατάτας», που θα γνωστοποιείται στην Δ/νση Τιμών Τροφίμων-Ποτών του Υπουργείου μας.
Για να προσδιορισθεί η κατά μονάδα αξία της πατάτας από κάθε εισαχθείσα παρτίδα, ο εισαγωγέας διαμορφώνει την τιμή χονδρικής πώλησης του είδους (πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.)και στην συνέχεια αφαιρεί από αυτήν τα κατωτέρω κοστολογικά στοιχεία:
α) Το εμπορικό κέρδος του εισαγωγέα
β) Τα έξοδα μεταφοράς από το τελωνείο τελωνισμού σε ανάλωση μέχρι το κέντρο εμπορίας.
γ) Τα έξοδα ασφάλισης από το τελωνείο τελωνισμού σε ανάλωση μέχρι το κέντρο εμπορίας και άλλα συναφή έξοδα.
δ) Τον εισαγωγικό δασμό.
ε) Τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή.
Η αξία πού θα προκύπτει μετά την αφαίρεση των ανωτέρω στοιχείων θα είναι «η κατά μονάδα αξία των νωπών πρωίμων πατατών».
3. Η προκύπτουσα, κατά τα ως άνω, αξία κατά μονάδα των πατατών αυτών, καθαρού βάρους 100 χιλιόγραμμων, γνωστοποιείται από τον εισαγωγέα απευθείας στο ΦΑΞ της Υπηρεσίας μας 210-3840752 ή 210-3842642 ή 210-3838916. Για την γνωστοποίηση της ανωτέρω πληροφόρησης ορίζονται τα εξής:
α) ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Πέμπτη μέχρι την 16 η μεταμεσημβρινή ώρα το αργότερο.
β) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κάθε ημέρα Πέμπτη που θα απέχει από την προηγούμενη Πέμπτη 14 ημέρες. Λόγω των διαδικασιών πού θεσπίζουν οι διατάξεις της Ε.Ε., τηρείται επακριβώς η ημέρα και ώρα γνωστοποίησης των στοιχείων αυτών.
γ) ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η αξία κατά μονάδα νωπών πρώιμων πατατών Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 0701.90.50 ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους προσδιορίζεται χωριστά, εφόσον κάθε παρτίδα εισαγωγής προέρχεται από διαφορετική Τρίτη Χώρα, οπότε κατά την πληροφόρηση της αξίας αυτής προς την Υπηρεσία μας θα μνημονεύεται κάθε φορά η Χώρα αυτή. Εφόσον μέσα στο ως άνω χρονικό διάστημα των 14 ημερών (από Πέμπτη σε Πέμπτη) έχουν προσδιορισθεί τέτοιες αξίες διαφορετικές μεταξύ τους, έστω και αν οι πατάτες προέρχονται από την ίδια Χώρα, η αναφορά κατά την ως άνω πληροφόρηση θα γίνεται στις διαφορετικές αυτές αξίες, π.χ. «Έστω πληροφόρηση για εισαγωγές πατατών από 12/5/06 έως 25/5/06
-Πατάτες Αιγύπτου-Αξίες ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους 19, 79 ευρώ, 19, 75 ευρώ, 19, 69 ευρώ, 19, 63 ευρώ κ.ο.κ.
-Πατάτες Συρίας-Αξίες ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους 18, 98 ευρώ, 18, 94 ευρώ, 18, 88 ευρώ, 18, 81 ευρώ κ.ο.κ.».
4. Η ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποίησης των πληροφοριών για τις πατάτες αυτές ισχύει και στην περίπτωση αρνητικών δεδομένων π.χ. «Δεν έγιναν εισαγωγές και ως εκ τούτου δεν υφίσταται αξία».
5. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 30 η Ιουνίου κάθε έτους.
 

Άρθρο 209
Νέος τρόπος απεικόνισης ορισμένων στοιχείων επί των τιμοκαταλόγων κατά την άσκηση χονδρεμπορίας νωπών οπωρολαχανικών

1. Οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις της χώρας, που διακινούν και εμπορεύονται εγχώρια ή εισαγόμενα νωπά οπωρολαχανικά, χύμα ή συσκευασμένα, υπόκεινται στην κατωτέρω υποχρέωση:
Κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους έχουν αναρτημένο ή τοποθετημένο τιμοκατάλογο, σε ορατό για τους πελάτες σημείο (έμπροσθεν του καταστήματος), στον οποίο με καθαρά και ευανάγνωστα γράμματα, αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις, ανάλογα με τις στήλες διαγράμμισης του τιμοκαταλόγου αυτού, όπως παρακάτω περιγράφονται. Στην έννοια του χονδρεμπόρου περιλαμβάνεται και ο παραγωγός, που μεταφέρει ο ίδιος τα προϊόντα του στους τόπους κατανάλωσης και τα πωλεί σε εμπόρους λιανοπωλητές.
Α. ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ».
Στη στήλη αυτή αναγράφονται με πλήρη περιγραφή (είδος, ποικιλία, τυχόν κοινότυπα χαρακτηριστικά) όλα τα πωλούμενα προϊόντα π.χ. τομάτες Κρήτης, τομάτες Μαλεσίνας, κρεμμύδια βατικιώτικα, κρεμμύδια στιφάδο, ροδάκινα λευκόσαρκα μονόσειρα 25-30, ροδάκινα Χάλλ δίσειρα 20-25, κεράσια Βοδενών, κεράσια πετροκέρασα, πιπεριές φλάσκες Μακεδονίας, πιπεριές μακριές, πιπεριές κέρατα κ.λ.π., καθώς επίσης και η ποιότητα για κάθε είδος του τιμοκαταλόγου π.χ. (ΕΞΤΡΑ), (Α), (Β), (Γ) κ.λ.π. κάτω από την περιγραφή.
Β. ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ»
Στη στήλη αυτή αναγράφεται η προέλευση κάθε είδους (τόπος παραγωγής ή χώρα εισαγωγής) π.χ. Τυμπάκι Ηρακλείου, Μαλεσίνα Φθιώτιδας, Βάτικα Λακωνίας, Θήβα Βοιωτίας, Νάουσα Ημαθίας, Σκάλα Λακωνίας, Αγιά Λάρισας κ.λ.π., προκειμένου για εγχώρια είδη και π.χ. Ολλανδίας, Βελγίου, Χιλής κ.λ.π., προκειμένου για εισαγόμενα είδη από Ε.Ε. ή Τρίτες Χώρες, ενώ σε παρένθεση (……..) κάτω από την προέλευση αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παραγωγού σε εκείνα τα είδη του τιμοκαταλόγου, που αγοράζονται απευθείας από παραγωγό ή πωλούνται για λογαριασμό του.
Γ. ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ»
Η στήλη αυτή διαχωρίζεται σε μία ή περισσότερες «ΥΠΟΣΤΗΛΕΣ», που η καθεμία φέρει τον τίτλο «ΩΡΑ-ΤΙΜΗ». Ο αριθμός των «ΥΠΟΣΤΗΛΩΝ» εξαρτάται από το πλήθος των τιμών πώλησης εκείνου του είδους του
τιμοκαταλόγου που η τιμή του μεταβλήθηκε τις περισσότερες φορές ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς από το άνοιγμα μέχρι το κλείσιμο του καταστήματος.
2. Για την ορθότητα του τρόπου συμπλήρωσης της μίας ή περισσοτέρων υποστηλών «ΩΡΑ-ΤΙΜΗ» της στήλης «ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ» του ανωτέρω τιμοκαταλόγου θεσπίζονται οι παρακάτω υποχρεωτικές διατάξεις:
α) Με την έναρξη των εργασιών της χονδρεμπορικής επιχείρησης (άνοιγμα καταστήματος) διαγραμμίζεται η πρώτη υποστήλη «ΩΡΑ-ΤΙΜΗ», όπου αναγράφεται η ώρα του ανοίγματος του καταστήματος και δίπλα ακριβώς με διαχωριστική παύλα (-) αναγράφεται η τιμή πώλησης για κάθε είδος οπωρολαχανικού, που ήδη υπάρχει προς διάθεση στον χώρο του καταστήματος. Η εν λόγω εναρκτήρια τιμή πώλησης λογίζεται ως πρώτη τιμή βάσης χονδρικής πώλησης, η οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά στα εκδιδόμενα παραστατικά πώλησης ως τιμή μονάδας για κάθε είδος οπωρολαχανικού για όλο το διάστημα πού παραμένει αμετάβλητη. Εάν νέο είδος εισέρχεται στον χώρο του καταστήματος προς πώληση μετά το άνοιγμα, θα αναγράφεται στην πρώτη υποστήλη η ώρα παραλαβής του και η πρώτη τιμή βάσης χονδρικής πώλησης.
β) Στην περίπτωση πού η χονδρική επιχείρηση για οποιονδήποτε λόγο (αλλαγή των συνθηκών της αγοράς κ.λ.π.) επιθυμεί να μεταβάλλει την πρώτη τιμή βάσης χονδρικής πώλησης σε ένα ή περισσότερα είδη του τιμοκαταλόγου, διαγραμμίζεται δεύτερη υποστήλη στον τιμοκατάλογο, όπου αναγράφεται η ώρα μεταβολής της πρώτης τιμής βάσης και η νέα τιμή πώλησης του είδους ή των ειδών, η οποία λογίζεται ως δεύτερη τιμή βάσης χονδρικής πώλησης για καθε είδος και θα αναγράφεται. υποχρεωτικά στα παραστατικά πώλησης πού εκδίδονται ως τιμή μονάδας από την ώρα πού ισχύει η δεύτερη τιμή βάσης χονδρικής πώλησης και πέρα και για όλο το χρονικό διάστημα πού παραμένει αμετάβλητη.
γ) Σε περίπτωση πού η χονδρεμπορική επιχείρηση επιθυμεί και τρίτη, τέταρτη κ.λ.π. μεταβολή της τιμής πώλησης ενός ή περισσοτέρων ειδών του τιμοκαταλόγου, θα διαγραμμίζεται ανάλογα τρίτη, τέταρτη κ.λ.π. υποστήλη στον τιμοκατάλογο κ.ο.κ. Με βάση τα προαναφερόμενα, η πρώτη τιμής βάσης χονδρικής πώλησης κάθε είδους θα αναγράφεται στην πρώτη υποστήλη «ΩΡΑ-ΤΙΜΗ» του τιμοκαταλόγου μαζί με την ακριβή ώρα έναρξης ισχύος της, η δεύτερη τιμή βάσης χονδρικής πώλησης στην δεύτερη υποστήλη «ΩΡΑ-ΤΙΜΗ» κ.ο.κ.
δ) Για κάθε τιμή βάσης χονδρικής πώλησης των ειδών που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο, παρέχεται η δυνατότητα ποσοστιαίας μείωσης που δεν υπερβαίνει το 6% και θα εμφανίζεται υποχρεωτικά με την μορφή έκπτωσης επί των εκδιδομένων παραστατικών πώλησης.
3. Το μέγεθος του τιμοκαταλόγου θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των ειδών που περιλαμβάνει, ενώ παρέχεται η δυνατότητα, σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ειδών, να υπάρχουν δύο τιμοκατάλογοι για λαχανικά και φρούτα αντίστοιχα. Τα είδη πού αναγράφονται στον τιμοκατάλογο θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με οριζόντια διαγράμμιση, που θα προεκτείνεται σε όλες τις στήλες και υποστήλες του τιμοκαταλόγου.
4. Επί του ανωτέρω τιμοκαταλόγου και στην επικεφαλίδα αυτού, αναγράφεται η ένδειξη «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ……….(π.χ. 2-9-09) » εάν το κατάστημα ανοίγει την 12 η νυχτερινή ή «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ……ΠΡΟΣ………(π.χ. 1-9-09 προς 2 9- 09)» εάν το κατάστημα ανοίγει πριν την 12 η νυχτερινή ώρα.
5. Από την έναρξη της εργασίας μέχρι το πέρας αυτής, απαγορεύεται στην χονδρεμπορική u949 επιχείρηση οπωρολαχανικών να αλλοιώσει, καταστρέψει, διαγράψει κ.λ.π. όλα τα παραπάνω στοιχεία του τιμοκαταλόγου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των στοιχείων κάθε διαγραμμιζόμενης υποστήλης, ανεξαρτήτως αριθμού διαγραμμίσεων.

Feedback