ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 116
Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης 

1. Επιτρέπεται στα καταστήματα λιανικής πώλησης, που πωλούν στο καταναλωτικό κοινό γαλακτοκομικά προϊόντα, να προσφέρουν παραδοσιακή γιαούρτη από νωπό γάλα αγελάδας και παραδοσιακή γιαούρτη από νωπό πρόβειο γάλα, εφόσον πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις.

α) Να αγοράζουν το νωπό γάλα απευθείας από τους παραγωγούς ή Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή από άλλες πηγές πώλησης εγχωρίου νωπού γάλακτος.

β) Να παρασκευάζουν τα ίδια ως άνω καταστήματα την εν λόγω γιαούρτη λιποπεριεκτικότητας τουλάχιστον 3, 9%, όταν χρησιμοποιούν νωπό γάλα αγελάδας ή λιποπεριεκτικότητας τουλάχιστον 6, 7%, όταν χρησιμοποιούν νωπό πρόβειο γάλα.

γ) Να πωλούν την παραδοσιακή γιαούρτη λιανικά απευθείας στο καταναλωτικό κοινό, απαγορευομένης απολύτως της πώλησης του είδους σε τρίτους για μεταπώληση.

δ) Να παρασκευάζουν την εν λόγω γιαούρτη σε ειδικό εργαστήριο, για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια ή βεβαίωση αρχής ότι αυτό πληροί όλους τους όρους υγιεινής. Το εν λόγω εργαστήριο θα λειτουργεί σε τελείως ξεχωριστό χώρο, άσχετα αν αυτό ευρίσκεται μέσα στο κατάστημα λιανικής πώλησης ή εκτός τούτου.

 

2. Επί των συσκευασιών αυτών αναγράφεται υποχρεωτικά, πέρα από τις ενδείξεις που προβλέπουν τα άρθρα 35 και 37 της παρούσας και η ένδειξη «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΙΠΟΥΣ (π.χ.) 3,9% ΑΠΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ» ή «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΙΠΟΥΣ (π.χ.) 6,7% ΑΠΟ ΝΩΠΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ», κατά περίπτωση είδους γιαούρτης.

 

3. Τα ανωτέρω καταστήματα υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στα αγορανομικά όργανα τα τιμολόγια αγοράς νωπού γάλακτος αγελάδας ή νωπού πρόβειου γάλακτος, εφόσον πωλούν την ως άνω παραδοσιακή γιαούρτη.

4. Προκειμένου για τα καταστήματα της ως άνω παραγράφου 1, εφόσον αυτά πωλούν την ανωτέρω παραδοσιακή γιαούρτη, υφίσταται υποχρέωση όπως σε εμφανές σημείο του καταστήματος

είναι ανηρτημένη πινακίδα, ορατή από τον πελάτη, στην οποία με κεφαλαία ευδιάκριτα γράμματα θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΑΟΥΡΤΗ».

 

5. Τα καταστήματα της ως άνω παραγράφου 1 υποχρεούνται όπως:

α) Μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, αποστείλουν ή καταθέσουν στις u954 κατωτέρω υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω παραγράφου 1, για την περίπτωση βέβαια που με την ισχύ του παρόντος άρθρου, το εργαστήριο του καταστήματος λειτουργεί νόμιμα.

β) Μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ημερομηνία που το εργαστήριο του καταστήματος θα λειτουργήσει νόμιμα, για πρώτη φορά, μετά την ισχύ του παρόντος άρθρου, θα αποστείλουν ή, καταθέσουν στις κατωτέρω υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω
παραγράφου 1

Η αποστολή ή κατάθεση των ανωτέρω δηλώσεων θα γίνεται στις κατωτέρω υπηρεσίες:

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία (Δ/νση Τιμών Τροφίμων - Ποτών) του Υπουργείου Εμπορίου, για όσα καταστήματα λειτουργούν στον Ν. Αττικής.

β) Στην Δ/νση ή Τμήμα Εμπορίου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για όσα καταστήματα λειτουργούν στον ίδιο με την υπηρεσία Νομό (πλην Ν. Αττικής).

6. Ανεξάρτητα των παραπάνω, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να γίνεται στην γιαούρτη η χρήση του όρου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ», εφόσον η παρασκευή της δεν γίνεται από νωπό γάλα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της παραδοσιακής γιαούρτης από νωπό γάλα είναι και η γνωστή κρούστα (πέτσα) που καλύπτει την επιφάνεια της εν λόγω γιαούρτης.
 

Άρθρο 117
Απαγόρευση κατοχής σκόνης γάλακτος

1. Απαγορεύεται η κατοχή σκόνης γάλακτος από τα εργοστάσια γάλακτος τυροκομεία, εργαστήρια και λοιπά καταστήματα, που παρασκευάζουν αφρόγαλα, γιαούρτι, ρυζόγαλα, κρέμες, τυριά και μαργαρίνες. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, είναι δυνατή η κατοχή σκόνης γάλακτος από τις εν λόγω επιχειρήσεις, για την παρασκευή τεχνολογικών βοηθημάτων της παραγωγής τους, μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου και με τους όρους που αναφέρονται στην παραπάνω έγκριση.

2. Επιτρέπεται η κατοχή σκόνης γάλακτος πλήρους (όχι αποβουτυρωμένης) από τα εργαστήρια γενικά και εργοστάσια σοκαλατοποιίας, για παρασκευή σοκολάτας γάλακτος, παρασκευασμάτων από γάλα και σοκολάτα, τυποποιημένης ύλης για την παρασκευή παγωτών στιγμής (INSTANΤ ICE CREAM) καθώς και τυποποιημένων παγωτών, για όσα από αυτά επιτρέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων. Για τα εργοστάσια μπισκότων, επιτρέπεται η κατοχή και σκόνης γάλακτος αποβουτυρωμένης, ενώ για τα βουστάσια, η κατοχή μόνο κτηνοτροφικής σκόνης.

3. Αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας, η απαγόρευση κατοχής αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη, ειδικά για τα εργοστάσια παραγωγής παγωτών, προβλεπομένων από το άρθρου 137 παράγρ.7 και παράγρ.8 του Κώδικα Τροφίμων, μόνο για την παραγωγή των παγωτών αυτών και για τις ποσότητες που αντιστοιχούν σε αυτά.

Άρθρο 118
Χρήση αποβουτυρωμένου γάλακτος

Επιτρέπεται η χρήση αποβουτυρωμένου ή αποκορυφωμένου γάλακτος για παρασκευή διαφόρων ειδών τροφίμων, όπου τούτο σαφώς προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων.
.
Άρθρο 119
Ποιότητες και ενδείξεις τυριών

Για τις ποιότητες των εγχωρίων τυριών καθώς και για τις υποχρεώσεις που έχουν οι παρασκευαστές τους, σχετικά με τις ενδείξεις, ισχύουν όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Τροφίμων.
 

Άρθρο 120
Υποχρεώσεις τυροκόμων να δηλώνουν στοιχεία της επιχείρησής τους

Κάθε μορφής τυροκομικές επιχειρήσεις με μόνιμες ή πρόχειρες εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με σύγχρονα ή ατελή μηχανικά μέσα, υποχρεούνται στην αρχή κάθε τυροκομικής περιόδου, να υποβάλλουν στην Νομαρχιακή Υπηρεσία Εμπορίου της έδρας του τυροκομείου, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται.

1. Το ονοματεπώνυμο του παραγωγού τυροκόμου ή η επωνυμία της επιχείρησης.

2. Η τοποθεσία που βρίσκεται το τυροκομείο (π.χ. Δήμος Αμαλιάδας, κοινότητα Βάρδας).

3. Η συγκρότηση του τυροκομείου, δηλαδή αν είναι μόνιμο, πρόχειρο ή εξοπλισμένο με σύγχρονα ή ατελή μηχανήματα.
 

Άρθρο 121
Υποχρεώσεις τυροκόμων σχετικά με υποβολή τιμοκαταλόγων, τήρηση βιβλίου

Aποθήκης, αναγραφή ενδείξεων στα τιμολόγια πώλησης τυριών

1. Προκειμένου για λευκά τυριά άλμης, στα τιμολόγια πώλησης αναγράφεται επίσης η ποιότητα αυτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Α.Χ.Σ. με αρίθμ.721/87.

2. Προκειμένου για πωλήσεις τυριού «φέτα», όπως το προϊόν αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, αναγράφονται υποχρεωτικά στην συσκευασία, στα τιμολόγια πώλησης, στους τιμοκαταλόγους και στις πινακίδες, από τους υπόχρεους σε κάθε στάδιο πώλησης, εκτός από τις ισχύουσες σήμερα ενδείξεις και το είδος του γάλακτος (πρόβειο, γίδινο ή μίγμα πρόβειου και γίδινου γάλακτος) από το οποίο παρασκευάσθηκε το προϊόν.

3. Οι λιανοπωλητές λευκών τυριών άλμης, υποχρεούνται να αναγράφουν στο περιτύλιγμα το είδος του τυριού (π.χ. φέτα ή τελεμές ή λευκό τυρί άλμης).

4. Κάθε μορφής τυροκομική επιχείρηση, με μόνιμες ή πρόχειρες εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με σύγχρονα μηχανικά μέσα ή ατελή, υποχρεώνονται να τηρούν βιβλίο αποθήκης, θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου Ν.Α της έδρας του τυροκομείου.

5. Το βιβλίο αποθήκης θα παραμένει στην επιχείρηση και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, για τον αγορανομικό έλεγχο, όργανο, θα καταχωρούνται δε σε αυτό, κατά στήλες, τα εξής στοιχεία, καθημερινά:

α) Αγορασθείσες ποσότητες γάλακτος, κατά είδος,

β) Τιμή αγοράς γάλακτος, κατά κιλό και

γ) ονοματεπώνυμο πωλητή και διεύθυνση.
Τυροκομικές επιχειρήσεις, που με βάση τον Κ.Β.Σ. υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και λοιπών στοιχείων (π.χ. τιμολογίων αγοράς γάλακτος, δελτίων ποσοτικής παραλαβής γάλακτος, κατά παραγωγό, δελτίων αποστολής κ.λ.π.) από τα οποία προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία, δεν
υφίσταται υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης, που ορίζει η παράγραφος 4.

Άρθρο 122
Υποχρέωση τοποθέτησης των προς παράδοση μαλακών τυριών στους
 προθαλάμους των ψυγείων

Έμποροι πώλησης μαλακών τυριών ή τυροκομικές επιχειρήσεις, που έχουν εναποθηκεύσει μαλακά τυριά σε ψυγεία, υποχρεούνται, πριν παραδώσουν σε πελάτες τους λιανοπωλητές τα βαρέλια ή τα δοχεία ή τους ασκούς, να τα τοποθετήσουν 24 τουλάχιστον ώρες πριν, στους προθαλάμους των ψυγείων.
 

Άρθρο 123
Υποχρεώσεις εισαγωγέων και επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων σχετικά με γάλα σκόνη

1. Εισαγωγείς γάλακτος σε σκόνη πλήρη, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο ποσοτικής διακίνησης γάλακτος σε σκόνη, αριθμημένο και θεωρημένο από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εμπορίου, το οποίο παραμένει στο κατάστημα του εισαγωγέα και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο για αγορανομικό έλεγχο όργανο. Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρίζουν, με μελάνι χωρίς διαγραφές και συμπληρώσεις τα παρακάτω στοιχεία, κατά στήλες:

α) Το είδος του γάλακτος σε σκόνη (πλήρη)

β) Ημερομηνία εκτελωνισμού και αριθμός διασάφησης εισαγωγής

γ) Ποσότητα που εκτελωνίστηκε

δ) Συνολικές πωλήσεις κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα

ε) Το υπόλοιπο κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

 

2. Επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, που κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιούν γάλα σε σκόνη σύμφωνα με το άρθρο 118 της παρούσας, υποχρεούνται σε τήρηση ανάλογου βιβλίου, είτε πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές γάλακτος σε σκόνη, είτε την προμηθεύονται από άλλους εισαγωγείς;. Οι επιχειρήσεις αυτές καταχωρίζουν κατά στήλες, τα παρακάτω στοιχεία.

α) Είδος γάλακτος σε σκόνη (πλήρη).

β) Ημερομηνία εκτελωνισμού και αριθμός διασάφησης εισαγωγής ή αριθμός και ημερομηνία τιμολογίου αγοράς.

γ/ Επωνυμία και έδρα του πωλητή

δ) Ποσότητα που εκτελωνίστηκε ή αγοράστηκε

ε) Συνολική ποσότητα γάλακτος σε σκόνη, που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή προϊόντων κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα

στ) Είδος και συνολική ποσότητα των προϊόντων που παρασκευάστηκαν από την χρησιμοποίηση της ποσότητας της στήλης (ε) κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα

ζ) Υπόλοιπο του γάλακτος σε σκόνη κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Feedback