ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

  • Σύμφωνα με το Νόμο 3850/10 (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α./2-6-2010) « Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων » ισχύουν τα ακόλουθα: 

  • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 19009/321/22.4.2016 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2016  (ΦΕΚ Β’ 1287/05-05-2016):

  • " Ο εργοδότης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην επιχείρηση του. Η ευθύνη του εργοδότη παραμένει ακόμα και στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως και στην περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων προστασίας και πρόληψης στον Τεχνικό Ασφαλείας ή στον Ιατρό Εργασίας ή σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ". 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗ & ΑΝΑΨΥΧΗ

Feedback